ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกับผลการเรียนระดับอุดมศึกษาความเห็น (0)