ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบวัดผลค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐานกับผลการเรียนระดับอุดมศึกษาความเห็น (0)