"  ...คนเรานั้นจะต้องมี  นวัตกรรม  คือต้อง  innovative  หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์  ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า   ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก  แต่ก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน  ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด   พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่  ไม่งอมืองอเท้า  ยิ่งใน  ภาวะวิกฤต  ยิ่งต้องการนวัตกรรม  ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น  หากแต่เป็นนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวม   ตั้งแต่สังคม   เศรษฐกิจ  และวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม...  "

 http://gotoknow.org/file/woottisak/Sunset.jpg