คนเรานั้นจะต้องมีนวัตกรรม  คือต้อง  innovative หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า   ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก   แต่ว่าต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน