กฎหมายป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้จริงหรือ

กฎหมายตามแก้ที่อาการปลายทาง การศึกษา/เรียนรู้ที่ถูกต้องแก้ที่ต้นเหตุ แก้ไขช่องว่างทางเศรษฐกิจสังคมสำคัญที่สุด

กฎหมายป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้จริงหรือ

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ทำให้ผมตกใจ ว่าประเทศไทยจะต้องเสียเงินดำเนินการในสิ่งที่เกิดผลน้อยอีกแล้ว

ตามความเข้าใจของผม การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นอาการของความอ่อนแอของสังคม เป็นเสมือนส่วนบนของภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นน้ำ หากเราหลงดำเนินการเฉพาะส่วนที่โผล่พ้นน้ำ ลงทุนลงแรงเท่าไร ปัญหาก็แทบไม่ลดลง เพราะหลงแก้ที่ปลายเหตุ ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุ (root cause)

ในความเข้าใจของผม ต้นเหตุของการตั้งครรภ์วัยรุ่น กับการติดเกม ติดยาเสพติด เด็กแว้น อาชญากรรมในวัยรุ่น มาจากสาเหตุเดียวกัน คือ ความอ่อนแอของสังคม ความไม่เป็นธรรมในสังคม ความอ่อนแอของสถาบันครอบครัว และความอ่อนแอของระบบการศึกษา

ความไม่เป็นธรรมในสังคม ตามมาด้วยช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน คนจนจำนวนหนึ่ง อยู่ในสภาพ “เครียดเรื้อรัง” (chronic stress) หญิงตั้งครรภ์ที่เครียดเรื้อรัง สมองที่กำลังพัฒนาของลูกในท้อง จะปิดสวิตช์ของกลไกทางสมองและฮอร์โมน ที่เรียกว่า HPA Axis (H = Hypothalamus สมองส่วนควบคุม การทำงานของประสาทอัตโนมัติ, P = Pituitary ต่อมใต้สมองแหล่งผลิตฮอร์โมนหลากชนิด สำหรับไปควบคุม ต่อมไร้ท่อจำนวนมาก, A = Adrenal ต่อมหมวกไต ผลิตฮอร์โมนควบคุมความดันโลหิต และฮอร์โมนอีก หลายชนิด) ทำให้เมื่อทารกคลอดออกมาและเติบโตขึ้น การพัฒนาสมรรถนะทางสมองที่เรียกว่า Executive Function and Self Regulation ทำได้ยาก

Executive Function and Self Regulation เป็นหน้าที่ของเปลือกสมองส่วนหน้า (Neocortex) ที่เกี่ยวข้องกับความยั้งคิด ความรอบคอบ การมองการณ์ไกล ไม่ตกเป็นเหยื่อของความหุนหันพลันแล่น และความเย้ายวนของผลประโยชน์ระยะสั้น

ผมเข้าใจว่า พัฒนาการของ Executive Function and Self Regulation เกิดจากการฝึกฝนเผชิญ สถานการณ์ในชีวิต หรือทำกิจกรรม เพื่อให้การเชื่อมต่อใยประสาทระหว่างเปลือกสมองส่วนหน้า กับระบบ HPA และสมองส่วนอารมณ์มีการเชื่อมต่อและซ้อมทำหน้าที่ร่วมกันอย่างดี ที่จะไม่ให้สมองและระบบฮอร์โมนที่ ตามธรรมชาติต้องทำงานเร็วเพื่อปกป้องชีวิต ทำงานโดยขาดการกำกับโดยเปลือกสมองส่วนหน้า หรือฝึกจน แทบไม่ต้องรับการกำกับของสมองส่วนหน้าก็รู้ว่าจะตอบสนองสถานการณ์อย่างไรจึงจะเป็นคุณต่อชีวิตระยะยาว คนที่สมองทำงานแบบนี้เรียกว่ามี Executive Function and Self Regulation แข็งแรง วงการพัฒนาเด็กและ เยาวชนในปัจจุบันให้ความสำคัญต่อการพัฒนา Executive Function (EF) and Self Regulation มาก ผมเขียนบันทึกเรื่องนี้ไว้มากมาย อ่านได้ ที่นี่

การฝึก EF ต้องทำตั้งแต่เล็ก และทำตลอดจนเข้าวัยรุ่น โดยผมมีความเชื่อส่วนตัวว่าต้องทำตลอดชีวิต มีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด แนะนำวิธีฝึก EF ตามวัยของเด็ก ที่นี่

ผมเชื่อว่าหากมีการฝึก EF ให้แก่เด็ก และเอาใจใส่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อย่างจริงจัง ปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น การติดเกม ติดยาเสพติด เด็กแว้น อาชญากรรมในวัยรุ่น จะลดลงอย่างมาก รวมทั้งจะมีผลต่อสุขภาพตลอดชีวิตอีกด้วย ดัง วีดิทัศน์นี้

มาตรการสำคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยลดปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น การติดเกม ติดยาเสพติด เด็กแว้น อาชญากรรมในวัยรุ่น อยู่ที่การจัดการเรียนรู้ในระบบการศึกษา ที่เอาใจใส่พัฒนา Chickering’s Seven Vectors of Identity Development เพื่อค่อยๆ พัฒนาอัตลักษณ์ พัฒนาเป้าหมายในชีวิต และพัฒนาความมั่นคงในคุณธรรม ของเด็ก เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น คุณสมบัติดังกล่าวก็จะเข้มแข็งพอที่จะยับยั้งหรือต่อสู้กับแรงกดดันหรือชักจูงไปใน ทางเสื่อม

วิจารณ์ พานิช

๕ ส.ค. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)