ขอบเขตการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแนวนโยบายแห่งรัฐความเห็น (0)