รายวิชาศึกษาทั่วไป : ๐๐๓๒๐๐๑ มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา สรุปผลการประชุมเตรียมสอนปีการศึกษา ๑/๒๕๕๙


เรียนอาจารย์ผู้สอน รายวิชา ๐๐๓๒๐๐๑ มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ ทุกท่าน

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อาจารย์ผู้ประสานงาน อาจารย์ผู้สอน และผมในฐานะผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป ประชุม KM กันเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๙ และตกลงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้ประสานงาน ต่อเนื่องจากที่ร่างกันไว้ตั้งแต่ตอนไปฝึกอบรมที่อินเตอร์รีสอร์ท อ.หนองแสง จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ที่ผ่านมา รวมทั้งสองการประชุม มีข้อสรุปร่วมกันดังนี้

๑) เนื้อหา

หลังจากผ่านการจัดการเรียนการสอนมาแล้ว ๓ ภาคเรียน เนื้อหาที่ใช้สอนค่อนข้างลงตัว ข้อตกลงคือ เราจะยึดเอาเนื้อหานี้ (เนื้อหานิ่งแล้ว) ในการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน ให้เสร็จภายในปีการศึกษา ๒/๒๕๕๙ นี้
เนื้อหาที่ตกลงกัน เพิ่มเติมจากเดิมที่ประชุมกันในภาคเรียนที่แล้วมาเพียงเล็กน้อย (อ่านได้ที่นี่ครับ) คือ เพิ่มบทเรียนเรื่อง "มนุษย์กับวัฒนธรรม" และสลับหัวเรื่องใหม่เท่านั้น ภาพรวมยังคงเป็นการเรียนจากภาพใหญ่เรื่องไกลมายังเรื่องใกล้ตัว เรียนโลกทั้งใบ โลกภูมิ -> ชาติภูมิ -> มาตุภูมิ ->มาสู่ภูมิสังคม โดยแบ่งเป็นทั้งหมด ๑๓ บทเรียน ดังนี้ครับ

 • บทที่ ๑ อารยธรรมตะวันตก
 • บทที่ ๒ อารยธรรมตะวันออก : จีน - ญี่ปุ่น
 • บทที่ ๓ อารยธรรม อินเดีย - เขมร
 • บทที่ ๔ อารยธรรมอิสลาม
 • บทที่ ๕ รัฐชาติ การปฏิวัติวิทยาศาสตร์
 • บทที่ ๖ โลกาภิวัฒน์
 • บทที่ ๗ อารยธรรมไทย
 • บทที่ ๘ อารยธรรมอีสาน
 • บทที่ ๙ มนุษย์กับสังคม
 • บทที่ ๑๐ มนุษย์กับวัฒนธรรม
 • บทที่ ๑๑ มนุษย์กับเศรษฐกิจ
 • บทที่ ๑๒ มนุษย์กับการเมือง
 • บทที่ ๑๓ มนุษย์กับศาสนา

ที่ประชุมตกลงว่า เนื้อหาเหล่านี้จะไม่เปลี่ยนแปลงโดยง่าย เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนาการเรียนการสอนและเอกสารประกอบการสอน

๒) แนวทางการสอน

วิธีการสอน ให้เป็นแบบบรรยาย คล้ายการบรรยายพิเศษในหัวเรื่องตามบทเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน ได้เห็นภาพกว้าง รู้กว้างขวาง ได้รับองค์ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในหัวเรื่องนั้นๆ ให้อาจารย์ผู้สอนบรรยายให้จบและมอบหมายงาน (ถ้ามี) โดยอาจารย์ผู้สอนไม่ต้องกังวลเรื่องความเชื่อมโยงของระหว่างบทเรียน ... คุยกันว่า หลังจากได้พัฒนาเอกสารประกอบการสอนหรือตำราเสร็จแล้ว อาจารย์แต่ละท่านจะเห็นความเชื่อมโยงสอดคล้อง และลดความซ้ำซ้อนของการสอนได้เอง

๓) การประเมินผล

การประเมินผล ให้เป็นไปตาม มคอ.๓ (ที่ส่งไปยังสำนักศึกษาทั่วไปแล้ว ดาวน์โหลดที่นี่) ประเมินเป็นระบบเกรด ในอัตรา ๖๐:๔๐ โดยเก็บคะแนนจากการเข้าร่วมกิจกรรมและใบงาน ๔๐ คะแนน และคะแนนสอบ ๖๐ คะแนน โดยแยกละเอียดย่อย ดังนี้

 • เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐ คะแนน
 • คะแนนงาน/ใบงาน/ทดสอบย่อย ๓๐ คะแนน โดยเก็บคะแนนจากบทเรียนที่ ๒ ๓ ๔ ๖ ๑๑ และ ๑๓ บทเรียนละ ๕ คะแนน
 • คะแนนสอบกลางภาคเรียน ๓๐ คะแนน ครอบคลุมเนื้อหาบทที่ ๑ - ๖
 • คะแนนสอบปลายภาคเรียน ๓๐ คะแนน ครอบคลุมเนื้อหาบทที่ ๗ - ๑๓

โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละบทเรียน ออกข้อสอบ ๑๐ ข้อ ... ดังนั้นหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ข้อสอบกลางภาคเรียนจะมีทั้งหมด ๖๐ ข้อ และข้อสอบปลายภาค ๗๐ ข้อ

๔) เกี่ยวกับผู้ประสานงาน

เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน จัดทำและจัดส่ง มคอ.๓ มคอ.๕ รวบรวมข้อสอบ และ การพัฒนาการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอน จึงแต่งตั้งให้วิชานี้มีอาจารย์ผู้ประสานงาน ๒ ท่าน ให้ทำงานคู่กัน โดยในแต่ละปีการศึกษา ควรจะมีการจัดประชุมอาจารย์ผู้สอน ๒ ครั้งเป็นอย่างน้อย ได้แก่

 • ประชุมเพื่อพิจารณาผลการศึกษา (ประชุมเกรด)
 • ประชุมเพื่อจัดทำ มคอ.๕ และ มคอ.๓ ของภาคการศึกษาถัดไป (ประชุม KM รายวิชาประจำภาคเรียน)

สำหรับวิธีการประชุม ให้อาจารย์ผู้ประสานงานแจ้งและส่งวาระประชุมมายังเจ้าหน้าที่สำนักศึกษาทั่วไปให้เป็นผู้นัดประชุม สำนักศึกษาทั่วไปจะเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม เพื่อบันทึกกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นระบบ

๕) เอกสารประกอบการสอน

กำหนดข้อตกลงในการพัฒนาดังนี้

 • อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ส่งต้นฉบับมายังอาจารย์ผู้ประสานงาน ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
 • อาจารย์ผู้ประสานงาน รวบรวมและจัดส่งต้นฉบับ เอกสารมายังสำนักศึกษาทั่วไป เพื่อจัดรูปเล่มภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
 • จัดประชุมวิพากษ์ร่างเอกสารในช่วงสอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
 • จัดพิมพ์ให้ทันใช้ในปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙

สำหรับปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ ให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน นำส่งเอกสารประกอบการสอนและสื่อพาวเวอร์พอยท์ มายังสำนักศึกษาทั่วไป ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

<p “=”“>ทั้งหมดคือข้อสรุปของการประชุมครับ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องครับ …ด้วยความเคารพอย่างสูง </p>

หมายเลขบันทึก: 611537เขียนเมื่อ 30 กรกฎาคม 2016 16:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 กรกฎาคม 2016 16:55 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี