"คำนิยม" ... ไร้เส้นขอบฟ้า....R2R สู่การจัดการ ความรู้ในงานการแพทย์ฉุกเฉิน : อ.นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อ.เต้ย... Akarin Toey เขียนคำนิยมให้ในหนังสือ "ไร้เส้นขอบฟ้า..." R2R สู่การจัดการความรู้ในงาน EMS

ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

"ความบางตอน"

หนังสือเล่มน้อยนี้เป็นเป็นการตีความ การสะท้อนย้อนคิดจาก ดร.นิภาพร ลครวงศ์ (อ.กะปุ๋ม) ในการร่วมขับเคลื่อนงานวิจัย Routine to Research (R2R) กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

อ.กะปุ๋มได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ที่หลากหลายชนิดได้อย่างแยบคายโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดการเปลี่ยนแปลง จากภายใน(transformation) ทั้งต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของงานที่บุคลากรรับผิดชอบต่อภาพใหญ่เชิงระบบ รวมทั้งมุมมองต่อการสร้างงานวิจัย

อ.กะปุ๋มถอดความเล่าเรื่องอย่างมีสีสันต์จนผู้อ่านจะเพลิดเพลินในการอ่านหนังสือเล่มนี้ราวกับได้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์จริง

หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้สนใจทำงานวิจัย R2R ในการกำหนดเป้าหมาย สร้างคำถามการวิจัยที่เหมาะสมซึ่งเมื่อนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ในด้านระเบียบวิธีวิจัยที่เสริมเติมเข้ามาอย่างสอดคล้องและพอดีจะนำไปสู่ผลการวิจัยที่มีประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนางาน ประโยชน์ต่อผู้ป่วย ผู้รับบริการและที่สำคัญยิ่งคือประโยชน์ต่อความเจริญเติบโตด้านจิตใจของผู้วิจัยที่เปี่ยมไปด้วยความหวัง ความเมตตา และคุณค่าที่อยู่ในตัวพวกเราผู้ปฏิบัติงานประจำทุกคน

...

ดีงามเสมอ--ขอบพระคุณอย่างสุดซึ้งค่ะ

‪#‎KMR2RtoTransformation‬
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)