จากการไปร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหมอนวดไทยตามหลักเวชศาสตร์ฟื้นฟูโดย สถานีอนามัยบ้านเกาะเรียน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2548 (ตามที่น้องอนุชา ได้พูดถึงแล้ว นั้น)  ได้มีโอกาสพูดคุยกับคณะทำงานโครงการครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดพัทลุง (คุณอภัย  สุวรรณจินดา) ซึ่งเหมือนจุดไต้ตำตอ เพราะผู้บันทึกได้ติดตามโครงการนี้มาด้วยความสนใจจากสื่อหนังสือพิมพ์  ซึ่งนำเสนอเป็นครั้งคราว

       โครงการครอบครัวเข้มแข็งก่อตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของครอบครัวด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมแก่พ่อแม่และชุมชนในพื้นที่ 8 จังหวัดทั่วประเทศ (น่าน พะเยา ลำปาง สุรินทร์ กาฬสินธุ์ พัทลุง- สงขลา และสุราษฏร์ธานี)โดยมุ่งพัฒนาแกนนำด้านครอบครัวให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อหลักคิดการพัฒนาเด็กและครอบครัว และมีความรู้อันจะนำไปสู่การเป็นแกนผลักดันสร้างเวทีหรือกิจกรรมการเรียนรู้ของครอบครัวในชุมชนและสร้างเครือข่ายครอบครัวในระดับประเทศต่อไป