รายละเอียดในเอกสารแผนงานประจำปี 2549ของโรงพยาบาลบ้านตาก

ใช้เป็นคู่มือการทำงาน ติดตามงาน ควบคุมกำกับโดยในเล่มจะมีทุกเรื่องของโรงพยาบาลครบ ไม่ต้องใช้หลายเล่ม

ในแต่ละปีเอกสารูปเล่มแผนงานของโรงพยาบาลบ้านตากจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมเพื่อให้ทุกงานใช้เป็นคู่มือการทำงาน ติดตามงาน ควบคุมกำกับโดยในเล่มจะมีทุกเรื่องของโรงพยาบาลครบ ไม่ต้องใช้หลายเล่ม ในปีงบ 2549 นี้ก็เช่นกัน เราได้จัดทำรูปเล่มเอกสารแผนงานที่มีรายละเอียดรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี 2549

  1. ปกหน้า  ปกใน  ใบขึ้นทะเบียนเอกสาร
  2. คำนำ
  3. สารบัญ
  4. การวางแผนกลยุทธ์(Strategic planning)

4.1 การกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์(Strategic direction) : วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย นโยบาย  เป้าประสงค์หน่วยงาน ค่านิยม คำขวัญ โลโก้

4.2 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Environmental  scanning): ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

4.3 การสร้างกลยุทธ์ (Strategic Formulation)

4.3.1      กลยุทธ์ระดับโรงพยาบาล(Corporate strategy)

4.3.2      กลยุทธ์ระดับบริการ(Business strategy)

4.4 การนำกลยุทธ์ลงไปปฏิบัติ(Strategic Implementation) โดยแปลงเป็นแผนปฏิบัติการด้วย Balance scorecard

4.4.1      การจัดทำแผนที่กลยุทธ์หรือผังกลยุทธ์หลัก(Strategic map)

4.4.2      วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์(Strategic Objectives)

4.4.3      การจัดทำผังกลยุทธ์ย่อย 3 KRA (Scorecard sheets)

4.5 การประเมินกลยุทธ์ (Strategic Evaluation)

4.5.1      ตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล(Corporate Indicators)

4.5.2      ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน(Departmental Indicators)

5.  การจัดทำแผนปฏิบัติการ(Action plan )

5.1 แผนรายรับรายจ่ายประจำปี (Budget)

5.2 แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์(Programm & Project)

6. การจัดทำแผนที่ความสามารถ(Competency Map )และแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

7. การจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์(Performance-basded Budgeting System )

7.1     ชื่อของหน่วยงาน(Agency name)   
7.2     สารจากประธานกรรมการบริหาร(Budget Massage)
7.3     เป้าหมายของการจัดทำงบประมาณ(Budget Objective and Programs) : วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
7.4     คำของบประมาณ(Budget Request)
7.4.1            งบประมาณดำเนินการ(Operating Budget)
7.4.2            งบประมาณลงทุน(Capital  Investment Budget) : ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
7.4.3            แหล่งที่มาของรายได้(Revenue Budget)  
7.5     ผลงานที่จะได้รับ(Performance Measure)
7.5.1            ปัจจัยนำเข้า(Inputs) : บุคลากร  ครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้าง งบประมาณ
7.5.2            ผลผลิต(Outputs)
7.5.3            ผลลัพธ์(Outcomes)
7.5.4            ผลิตภาพ(Productivity)
7.6     การให้เหตุผลที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ(Budget Justifications)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#kmกับงานประจำ

หมายเลขบันทึก

6106

เขียน

30 Oct 2005 @ 23:17
()

แก้ไข

23 Jun 2012 @ 00:56
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก