บอย สหเวช
นาย อนุวัทย์ เรืองจันทร์

Best Practices : หน่วยแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ


รศ.มาลินี (คณบดี) ได้ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย โดยเสนอแนวทางการทำปฏิบัติการที่ดี และเกณฑ์การตัดสินของแต่ละหน่วยย่อยในงานของสำนักงานเลขานุการ

  จากการรวมตัวของชุมชนสำนักงานเลขานุการ Office Km ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ โดยเฉพาะในองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก ซึ่งได้ข้อสรุปไปเรียบร้อยแล้วตามที่เคยเขียนไว้ใน Blog ครับ http://gotoknow.org/archive/2005/06/21/10/47/44/e356  

   รศ.มาลินี (คณบดี) ได้ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย โดยเสนอแนวทางการทำปฏิบัติการที่ดี และเกณฑ์การตัดสินของแต่ละหน่วยย่อยในงานของสำนักงานเลขานุการ ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ที่ควรบันทึกไว้ใน Blog และเป็นประโยชน์กับชุมชนสำนักงานเลขานุการครับ จึงขอเขียนต่อจาก Blog ที่แล้วครับ

หน่วยแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิบัติการที่ดี

    มีการประมวลนโยบายและแผนดำเนินงานของผู้บริหารทุกระดับ จัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ได้ทันเวลาตามรอบปีงบประมาณ ติดตามและประเมินแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปี ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯ เป็นระยะ ๆ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายภายใต้ลำดับขั้นความปลอดภัยของข้อมูล สามารถเชื่อมโยงกับระบบของมหาวิทยาลัย แสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร     

เกณฑ์การตัดสิน

        (1)   มีการประมวลนโยบายและแผนดำเนินงานของผู้บริหารทุกระดับ จัดทำเป็นเอกสาร

        (2)   มี (1) + เผยแพร่แก่บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องได้ทันเวลาตามรอบปีงบประมาณ

        (3)   มี (2) + ติดตามและประเมินแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปี ให้เป็นไปตาม

                แผนกลยุทธ์ของคณะฯ เป็นระยะๆ พร้อมจัดทำรายงาน

        (4)   มี (3) + พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสามารถ

                เชื่อมโยงกับระบบของมหาวิทยาลัย

        (5)   มี (4) + ข้อมูลสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

        หน่วยแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของชุมชนสำนักงานเลขานุการไหนสนใจ นำไปปฏิบัติได้นะครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

หมายเลขบันทึก: 6099เขียนเมื่อ 30 ตุลาคม 2005 20:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:04 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี