Best Practices : หน่วยการเงิน

  ติดต่อ

  รศ.มาลินี (คณบดี) ได้ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย โดยเสนอแนวทางการทำปฏิบัติการที่ดี และเกณฑ์การตัดสินของแต่ละหน่วยย่อยในงานของสำนักงานเลขานุการ   
   จากการรวมตัวของชุมชนสำนักงานเลขานุการ Office Km ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ โดยเฉพาะในองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก ซึ่งได้ข้อสรุปไปเรียบร้อยแล้วตามที่เคยเขียนไว้ใน Blog ครับ http://gotoknow.org/archive/2005/06/21/10/47/44/e356  

   รศ.มาลินี (คณบดี) ได้ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย โดยเสนอแนวทางการทำปฏิบัติการที่ดี และเกณฑ์การตัดสินของแต่ละหน่วยย่อยในงานของสำนักงานเลขานุการ ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ที่ควรบันทึกไว้ใน Blog และเป็นประโยชน์กับชุมชนสำนักงานเลขานุการครับ จึงขอเขียนต่อจาก Blog ที่แล้วครับ

หน่วยการเงิน

ปฏิบัติการที่ดี

     มีระบบตรวจสอบเอกสารด้านการเงินที่รัดกุมภายใต้ระเบียบของกระทรวงการคลัง ขั้นตอนและรอบเวลาในการให้บริการแก่ผู้รับบริการสะดวก รวดเร็ว มีระบบบัญชีควบคุมการใช้จ่ายเงินเพื่อให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินได้ทุกเวลา และเป็นระบบเดียวกับของมหาวิทยาลัย มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้องเป็นจริงสำหรับการบริหารงาน      

เกณฑ์การตัดสิน

        (1)   มีระบบตรวจสอบเอกสารด้านการเงินที่รัดกุมภายใต้ระเบียบของกระทรวงการคลัง

        (2)   มี (1) + ขั้นตอนและรอบเวลาในการให้บริการแก่ผู้รับบริการกำหนดไว้อย่างเป็นลาย

               ลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ

        (3)   มี (2) + มีระบบบัญชีควบคุมการใช้จ่ายเงินเพื่อให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบฐานะทาง

               การเงินได้ทุกเวลาและเป็นระบบเดียวกับของมหาวิทยาลัย

        (4)   มี (3) + มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และบันทึกไว้ในฐานข้อมูล NUQADB

        (5)   มี (4) + ผู้รับบริการส่วนใหญ่พึงพอใจในงานบริการที่ได้รับ

        หน่วยการเงิน ของชุมชนสำนักงานเลขานุการไหนสนใจ นำไปปฏิบัติได้นะครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 6097, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-09 17:04:24+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การเงินและพัสดุ#ปฏิบัติการที่ดีหน่วยการเงิน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)