Best Practices : หน่วยประชาสัมพันธ์

รศ.มาลินี (คณบดี)ได้ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย โดยเสนอแนวทางการทำปฏิบัติการที่ดีและเกณฑ์การตัดสินของแต่ละหน่วยย่อยในงานของสำนักงานเลขานุการ
    จากการรวมตัวของชุมชนสำนักงานเลขานุการ Office Km ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ โดยเฉพาะในองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก ซึ่งได้ข้อสรุปไปเรียบร้อยแล้วตามที่เคยเขียนไว้ใน Blog ครับ http://gotoknow.org/archive/2005/06/21/10/47/44/e356  

   รศ.มาลินี (คณบดี) ได้ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย โดยเสนอแนวทางการทำปฏิบัติการที่ดี และเกณฑ์การตัดสินของแต่ละหน่วยย่อยในงานของสำนักงานเลขานุการ ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ที่ควรบันทึกไว้ใน Blog และเป็นประโยชน์กับชุมชนสำนักงานเลขานุการครับ จึงขอเขียนต่อจาก Blog ที่แล้วครับ

หน่วยประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติการที่ดี

        มีระบบให้บริการงานด้านประชาสัมพันธ์เพื่อภารกิจของคณะ มีกลไกในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและน่าสนใจ สะดวก รวดเร็ว นำเสนอข้อมูล / ข่าวสาร อย่างถูกต้อง ทันเวลา ข้อมูล / ข่าวสารเข้าถึงผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึง

เกณฑ์การตัดสิน

        (1)   มีระบบ/กลไก ให้บริการงานด้านประชาสัมพันธ์เพื่อภารกิจของคณะ ที่หลากหลาย

                สะดวก รวดเร็ว และเผยแพร่ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ

        (2)   มี (1) + นำเสนอข้อมูล / ข่าวสาร ได้อย่างถูกต้อง

        (3)   มี (2) + นำเสนอข้อมูล / ข่าวสาร ได้ทันเวลา

        (4)   มี (3) + นำเสนอข้อมูล / ข่าวสาร ได้น่าสนใจเข้าถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึง

        (5)   มี (4) + ผู้รับบริการส่วนใหญ่พึงพอใจในงานบริการที่ได้รับ   

        หน่วยประชาสัมพันธ์ ของชุมชนสำนักงานเลขานุการไหนสนใจ นำไปปฏิบัติได้นะครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)