Best Practices : หน่วยพัสดุ

รศ.มาลินี (คณบดี) ได้ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย โดยเสนอแนวทางการทำปฏิบัติการที่ดี และเกณฑ์การตัดสินของแต่ละหน่วยย่อยในงานของสำนักงานเลขานุการ
  จากการรวมตัวของชุมชนสำนักงานเลขานุการ Office Km ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ โดยเฉพาะในองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก ซึ่งได้ข้อสรุปไปเรียบร้อยแล้วตามที่เคยเขียนไว้ใน Blog ครับ http://gotoknow.org/archive/2005/06/21/10/47/44/e356  

   รศ.มาลินี (คณบดี) ได้ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย โดยเสนอแนวทางการทำปฏิบัติการที่ดี และเกณฑ์การตัดสินของแต่ละหน่วยย่อยในงานของสำนักงานเลขานุการ ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ที่ควรบันทึกไว้ใน Blog และเป็นประโยชน์กับชุมชนสำนักงานเลขานุการครับ จึงขอเขียนต่อจาก Blog ที่แล้วครับ

หน่วยพัสดุ

ปฏิบัติการที่ดี

     มีขั้นตอนและรอบเวลาให้บริการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์และวัสดุ ที่สะดวกรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ มีระบบการยืม-คืนและการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ มีระบบฐานข้อมูล ครุภัณฑ์ที่มีข้อมูลครบถ้วนเป็นปัจจุบันและสามารถสืบค้นได้ง่าย มีระบบควบคุมปริมาณการใช้สอยวัสดุอย่างคุ้มค่าและประหยัด มีระบบการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

เกณฑ์การตัดสิน

        (1)   มีขั้นตอนและรอบเวลาให้บริการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ กำหนดไว้อย่างเป็น

               ลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ

        (2)   มี (1) + มีการบริการการยืม-คืนและการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่เป็นระบบ

        (3)   มี (2) + มีระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ที่มีข้อมูลครบถ้วนเป็นปัจจุบันและสามารถสืบค้น

                ได้ง่าย

        (4)   มี (3) + มีบัญชีควบคุมปริมาณและการใช้สอยวัสดุและมีการตรวจสอบเป็นประจำ

        (5)   มี (4) + มีการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

        หน่วยพัสดุ ของชุมชนสำนักงานเลขานุการไหนสนใจ นำไปปฏิบัติได้นะครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)