Best Practices : หน่วยประชุมและพิธีการ

รศ.มาลินี (คณบดี) ได้ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย โดยเสนอแนวทางการทำปฏิบัติการที่ดี และเกณฑ์การตัดสินของแต่ละหน่วยย่อยในงานของสำนักงานเลขานุการ
   จากการรวมตัวของชุมชนสำนักงานเลขานุการ Office Km ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ โดยเฉพาะในองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก ซึ่งได้ข้อสรุปไปเรียบร้อยแล้วตามที่เคยเขียนไว้ใน Blog ครับ http://gotoknow.org/archive/2005/06/21/10/47/44/e356  

   รศ.มาลินี (คณบดี) ได้ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย โดยเสนอแนวทางการทำปฏิบัติการที่ดี และเกณฑ์การตัดสินของแต่ละหน่วยย่อยในงานของสำนักงานเลขานุการ ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ที่ควรบันทึกไว้ใน Blog และเป็นประโยชน์กับชุมชนสำนักงานเลขานุการครับ จึงขอเขียนต่อจาก Blog ที่แล้วครับ

หน่วยประชุมและพิธีการ

ปฏิบัติการที่ดี

     ระบบการประชุมและพิธีการในงานต่าง ๆ มีการวางแผนและเตรียมการ ผู้เข้าร่วมประชุม / ผู้เข้าร่วมพิธีการต่าง ๆ รู้วัตถุประสงค์ของการประชุม / พิธีการ และพีงพอใจในการประชุม / พิธีการ มีการติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม และมีรายงานการประชุมเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบภายใน 1 สัปดาห์หลังวันประชุม ระบบการประชุมช่วยให้บุคลากรของคณะฯ มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือการตัดสินใจในภารกิจที่สำคัญ       

เกณฑ์การตัดสิน

        (1)   มีการวางแผนและเตรียมการการประชุม และพิธีการในงานต่าง ๆ

        (2)   มี (1) + ผู้เข้าร่วมประชุม / ผู้เข้าร่วมงานพิธีการต่าง ๆ รู้วัตถุประสงค์ของการประชุม /

               พิธีการ และพึงพอใจในการประชุม / พิธีการ

        (3)   มี (2) + มีการติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

        (4)   มี (3) + มีรายงานการประชุมเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบภายใน 1 สัปดาห์หลัง

               วันประชุม

        (5)   มี (4) + ระบบการประชุมช่วยให้บุคลากรของคณะฯ มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือ

               การตัดสินใจในภารกิจที่สำคัญ

        หน่วยประชุมและพิธีการ ของชุมชนสำนักงานเลขานุการไหนสนใจ นำไปปฏิบัติได้นะครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)