Best Practices : หน่วยบุคคล

รศ.มาลินี (คณบดี) ได้ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย โดยเสนอแนวทางการทำปฏิบัติการที่ดี และเกณฑ์การตัดสินของแต่ละหน่วยย่อยในงานของสำนักงานเลขานุการ
  จากการรวมตัวของชุมชนสำนักงานเลขานุการ Office Km ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ โดยเฉพาะในองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก ซึ่งได้ข้อสรุปไปเรียบร้อยแล้วตามที่เคยเขียนไว้ใน Blog ครับ http://gotoknow.org/archive/2005/06/21/10/47/44/e356  

   รศ.มาลินี (คณบดี) ได้ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย โดยเสนอแนวทางการทำปฏิบัติการที่ดี และเกณฑ์การตัดสินของแต่ละหน่วยย่อยในงานของสำนักงานเลขานุการ ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ที่ควรบันทึกไว้ใน Blog และเป็นประโยชน์กับชุมชนสำนักงานเลขานุการครับ จึงขอเขียนต่อจาก Blog ที่แล้วครับ

หน่วยบุคคล

ปฏิบัติการที่ดี

     ให้บริการคำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์และบุคลากร ด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่ เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง รวบรวมและวิเคราะห์ภาระงานบุคลากรทุกประเภทได้ครบถ้วน มีฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา และสืบค้นได้ง่าย ประสานงานเพื่อการพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผน

เกณฑ์การตัดสิน

        (1)   มีการจัดทำคู่มืออาจารย์ และคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งชี้แจงและเผยแพร่

               ให้รับทราบตั้งแต่เริ่มรับเข้าปฏิบัติงาน

        (2)   มี (1) + ติดตามและรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานตามภาระงาน ของบุคลากรทุก

               ประเภทอย่างสม่ำเสมอ ทุกปี

        (3)   มี (2) + ตรวจสอบ และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทั้งทางด้านส่วนตัวและ

               หน้าที่การงานของบุคลากรทุกประเภทตลอดเวลา และบันทึกอย่างเป็นระบบ

         (4)   มี (3) + มีการประเมินภาระงานของบุคลากร และจัดทำสรุปรายงาน เพื่อการพัฒนา

                บุคลากรอย่างต่อเนื่อง

        (5)   มี (4) + บุคลากรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในตำแหน่งของตน หรือมีความก้าวหน้าใน

               ตำแหน่งหน้าที่การงาน      

               หน่วยบุคคล ของชุมชนสำนักงานเลขานุการไหนสนใจ นำไปปฏิบัติได้นะครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#นโยบายและแผน#ปฏิบัติการที่ดีหน่วยบุคคล

หมายเลขบันทึก: 6100, เขียน: 30 Oct 2005 @ 20:54 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)