ระหว่างวันที่ 16-31 ตุลาคม 2548 มีนักเรียนมาเข้าค่าย โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 4 ค่าย ได้แก่ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และ ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ค่าย ได้แก่ ฟิสิกส์

    เย็นวันที่ 28 ตุลาคม 2548 ที่คณะวิทยาศาสตร์มีงานเลี้ยงอำลา นักเรียนที่มาเข้าค่ายทั้งหมด 5 ค่าย จึงขอเล่าด้วยภาพดังต่อไปนี้ครับ