คณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์(HRM) เป็นทีมคร่อมหน่วยงานที่ดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจของโรงพยาบาล โดยเราถือว่าคนเป็นสินทรัพย์(Asset)ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน(Cost) เราจึงพยายามที่จะพัฒนาคนที่เรามีอยู่ให้มีความสามารถเพียงพอที่จะทำงานให้โรงพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพ โดยมี 4 กิจกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ในโรงพยาบาล คือ
1.  การสรรหา ประกอบด้วยการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การกำหนดสมรรถนะของพนักงาน (Competency) การลดหรือเพิ่มพนักงาน
2.  การพัฒนา ประกอบด้วยการพัฒนาบุคคลหรือการพัฒนาตนเอง (Individual development : ID) การฝึกอบรมและการพัฒนา (Training &Development)  การพัฒนาองค์การ(Organizational  development :OD) การวางแผนและการพัฒนางานอาชีพ (Career  development :CD) โดยใช้วิธีการพัฒนาที่เรียกว่า Four Learning & Four Thinking
3.  การรักษาไว้ ประกอบด้วยเรื่องการจูงใจ สุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน การประเมินค่างานและการจำแนกตำแหน่ง เงินเดือนค่าจ้างและผลประโยชน์เกื้อกูล สิทธิวินัยและการอุทธรณ์ร้องทุกข์และแรงงานสัมพันธ์
4.  การใช้ประโยชน์ ประกอบด้วยการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management :PM) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance  Appraisal) การประเมินบุคคล (Personal Appraisal)