การบริหารทรัพยากรมนุษย์(Human resouece Management)

เราถือว่าคนเป็นสินทรัพย์(Asset)ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน(Cost)
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์(HRM) เป็นทีมคร่อมหน่วยงานที่ดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจของโรงพยาบาล โดยเราถือว่าคนเป็นสินทรัพย์(Asset)ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน(Cost) เราจึงพยายามที่จะพัฒนาคนที่เรามีอยู่ให้มีความสามารถเพียงพอที่จะทำงานให้โรงพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพ โดยมี 4 กิจกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ในโรงพยาบาล คือ
1.  การสรรหา ประกอบด้วยการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การกำหนดสมรรถนะของพนักงาน (Competency) การลดหรือเพิ่มพนักงาน
2.  การพัฒนา ประกอบด้วยการพัฒนาบุคคลหรือการพัฒนาตนเอง (Individual development : ID) การฝึกอบรมและการพัฒนา (Training &Development)  การพัฒนาองค์การ(Organizational  development :OD) การวางแผนและการพัฒนางานอาชีพ (Career  development :CD) โดยใช้วิธีการพัฒนาที่เรียกว่า Four Learning & Four Thinking
3.  การรักษาไว้ ประกอบด้วยเรื่องการจูงใจ สุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน การประเมินค่างานและการจำแนกตำแหน่ง เงินเดือนค่าจ้างและผลประโยชน์เกื้อกูล สิทธิวินัยและการอุทธรณ์ร้องทุกข์และแรงงานสัมพันธ์
4.  การใช้ประโยชน์ ประกอบด้วยการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management :PM) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance  Appraisal) การประเมินบุคคล (Personal Appraisal)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (2)

จันทวรรณ
IP: xxx.7.142.41
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์หมอพิเชฐ คะ

ดิฉันอยากรบกวนให้อาจารย์ช่วยใส่รูปถ่ายลงบล็อกด้วยได้ไหมคะ เนื่องจากว่าจะทำการประชาสัมพันธ์บล็อก PracticallyKM ไว้ในหน้าหลักของ GotoKnow.org คะ

วิธีการใส่รูปถ่ายลงบล็อกทำได้ดังนี้คะ http://gotoknow.org/archive/2005/08/12/00/20/50/e2414

ขอบคุณคะ

จันทวรรณ

สามารถ ศรีจำนงค์
IP: xxx.147.32.217
เขียนเมื่อ 

น่าจะใช้คำ "การจัดการ"  แทนคำ "การบริหาร"  เพื่อจะได้ไม่สับสนกับการใช้คำ "Management" ที่กำลังเริ่มจะติดปากแล้ว เช่น สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม(สคส) วิทยาลัยการจัดการสังคม (วจส) วิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการความรู้ชนเผ่า (หรือ Indigenous Knowledge Management Institute - IKMI) ซึ่งกำลังดำเนินการจัดตั้งโดยสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (IMPECT) เชียงใหม่ ฯลฯ