160717-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – There

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


(CPD) อธิบาย วิธีออกเสียง

ว่ามี สอง รูปแบบ “strong” และ “weak”

โดยที่ ใช้รูป “weak” เพียงแต่เมื่อใช้ “there” เกี่ยวกับการมีอยู่ (existential)

เช่นใน “there is” “there are” “there was” “there won’t be” เป็นต้น

โดย ใช้รูป “strong” กับ คำเช่นที่กล่าวแล้วนั้นได้ด้วย

และใช้เป็น “การออกเสียงปกติ” เมื่อใช้ “there” เป็น Adv. เกี่ยวกับ “สถานที่”


(CCD) อธิบาย วิธีใช้ “THERE”

ว่า มีสองวิธีหลัก คือ นำหน้า กริยา เช่น “BE” หรือ เป็น Adv. อ้างถึง “สถานที่หนึ่ง”

สามารถใช้ “there” นำหน้า “be” เพื่อบอกว่า “บางสิ่ง มีอยู่ หรือเกิดขึ้น”

หรือว่า “มีบางสิ่งอยู่ในสถานที่เฉพาะแห่งหนึ่ง”

เมื่อใช้ ในลักษณะนี้ ปกติจะออกเสียงได้ ทั้ง “เน้น” (“th air’) และ “ไม่เน้น” (“th er’)

There must be a reason.’

There was a new cushion on one of the sofas.’

ตามหลัง “there” ด้วย “be” เอกพจน์เมื่อใช้ นามวลี “เอกพจน์”

และตามหลัง “there” ด้วย “be” พหูพจน์ เมื่อใช้ นามวลี “พหูพจน์”

There is a fire on the fourth floor.’

There are several problems with this method.’

ในการสนทนา บางคนใช้ “there’s” นำหน้า นามวลี “พหูพจน์”

เช่น กล่าวว่า “There’s several problems with this method.”

โดยทั่วไป ถือว่าเป็นการใช้ “ไม่ถูกต้อง” ไม่ควรใช้ “เป็นทางการ” ทั้งพูดและเขียน

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ “there is” หรือ “there are” กับ “since”

เพื่อบอกว่า “บางสิ่งเกิดขึ้นนานแค่ไหนแล้ว”

เช่น อย่าใช้ว่า “There are four days since she arrived in London.’

ให้ใช้ว่า It’s four days since she arrived in London.”

หรือ “She arrived in London four days ago.”

It’s three months since you were here last.’

‘Her husband died four years ago.’

วิธีหลักอีกอย่าง คือ ใช้ “there” อ้างอิง “สถานที่แห่งหนึ่งที่เพิ่งกล่าวถึง”

‘I must get home. Bill’s there on his own.’

‘Come into the kitchen. I spend most of my time there now.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ ‘to’ นำหน้า “there” เช่น อย่าใช้ว่า “I like going to there.”

ให้ใช้ ว่า “I like going there.”

‘My family live in India. I still go there often.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ “there” เพื่อนำเสนอ ‘subordinate clause’

เช่น อย่าใช้ ว่า “I went to the park, there my sister was waiting.”

ให้ใช้ ว่า “I went to the park, where my sister was waiting.’

อย่าสับสน “there” กับ “their” ซึ่งออกเสียงเหมือนกัน

ใช้ “their” เพื่อแสดงว่า “บางสิ่งเป็นของ” หรือ “เกี่ยวข้อง” กับ “คน/สัตว์/สิ่งของ เฉพาะอย่าง”

‘I looked at their faces.’

‘What would they do when they lost their jobs?’


(AHD) ให้ข้อสังเกต การใช้ “there”

ว่า ตามกฎมาตรฐาน เมื่อใช้ “there” นำหน้า กริยา เช่น “be” “seem” หรือ “appear”

ต้องใช้ กริยา ที่สอดคล้องกับ จำนวน ในคำที่เป็น ประธาน

‘There is a great Italian deli across the street.’

‘There are fabulous wildflowers in the hills.’

‘There seems to be a blueberry pie cooking in the kitchen.’

‘There seems to be a few trees between the green and me.’

ถึงแม้ ในการพูดทั่วไป ที่ใช้ย่อ “there’s” ที่ซึ่งตามเทคนิคต้องใช้ รูป “พหูพจน์” เช่น

‘There’s a couple of good reasons for going.’

โดยที่ Usage Panel ร้อยละ 79 ไม่เห็นด้วย กับการใช้แบบนี้ และไม่ยอมรับประโยคเช่น

‘There’s only three things you need to know about this book.’

แต่ Panel เห็นต่างเมื่อ “there’s” นั้น ตามด้วย “compound subject” ที่มีส่วนแรกเป็น “เอกพจน์”

ร้อยละ 56 ของ Panel ยอมรับประโยค เช่น ‘In each of us there’s a dreamer and a realist.'

และอีก ”ร้อยละ 32 ยอมรับให้ใช้แบบ ไม่เป็นทางการ


(RHWE) อธิบาย วิธีใช้ เพิ่มเติม ว่า

เมื่อใช้ “that” กับ “compound subject” ที่ คำประสานทั้งหมดเป็น “เอกพจน์”

มักใช้กริยา “เอกพจน์” ถึงแม้ อาจใช้ “พหูพจน์” ได้ด้วยเช่นกัน เช่น

There was (หรือ were) a horse and a cow in the pasture.’

เมื่อ “compound subject” ประกอบด้วยคำ ทั้ง “เอกพจน์” และ “พหูพจน์”

ปกติใช้ กริยา ที่สอดคล้องกับ (agree with) subject คำที่อยู่ใกล้ กริยา มากกว่า

ถึงแม้อาจใช้กริยา “พหูพจน์” ได้ เป็นบางครั้ง

โดยเฉพาะ ถ้า “compound” นั้นมีจำนวนมากกว่า สองส่วน เช่น

There were staff meetings and a press conference daily.’

There was (หรือ were) a glass, two plates, two cups, and a teapot on the shelf.’


การใช้ ที่ ไม่ถือเป็น มาตรฐาน คือ

การจัดวาง “there” ระหว่าง “demonstrative adjective” และ นาม ที่มันขยาย เช่น

“that there car” เช่นเดียวกับ การจัดวาง “here” เช่น “these here nails”

แต่ถ้า จัดวาง หลัง นาม ถือว่า เป็นการใช้ มาตรฐาน และ เป็นการ “เน้น” เช่น

‘that car there” และ ‘these nails here


(LDCE) อธิบาย วิธีใช้ “there” ตาม หลักไวยากรณ์

เมื่อใช้ “There” เป็น Pronoun

ใช้ “there is/are” เพื่อ บอกว่า บางอย่าง “มีอยู่” หรือ “เกิดขึ้น” เช่น

There was an argument.’

Is there any more bread?’

ใช้ “there are/were” เมื่อนำหน้า นาม “พหูพจน์” เช่น

There are a lot of problems with this theory.’

Were there many people at the meeting.’

ใช้ คำเช่น “a lot of”/”plenty of” กับ “uncountable noun” ในกรณีเช่นนี้ ใช้ “there is/was”


เมื่อใช้ “There” เป็น Adv.

หมายถึง “ในหรือไปยังที่แห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่ที่ ที่คุณอยู่”

‘Who is that man over there?’

หรือ out/in/under และอื่นๆ there

‘I know there’s a mouse under there somewhere.’

ถ้า “บางสิ่ง อยู่ที่นั่น” หมายถึง “มีมันอยู่” (exist)

‘The chance was there, but I didn’t take it.’

หมายถึง “ที่หรือไปยัง จุดหนึ่งในเวลา/ในกระบวนการ/หรือในเรื่อง”

‘She got a divorce, but her trouble didn’t end there.’

สำนวน “there and then” หรือ “then and there” หมายถึง “โดยทันที”

ภาษาพูด ใช้เพื่อ “อ้างถึง บางสิ่ง ที่บางคนพูดไว้ เมื่อคุณตอบเขา”

‘That’s true. I agree with you there.’

ภาษาพูด ใช้เมื่อ “ทักทาย บางคน หรือ เรียกพวกเขา”

‘Hi there, you must be Laura.’

ภาษาพูด “there it is/there they are” ใช้เมื่อ “พบ บางสิ่งหรือบางคน ทีคุณหา”

There you are. I’ve been looking for you.’

ภาษาพูด ใช้เมื่อ “คุณต้องการพูดกับบางคน ทางโทรศัพท์เมื่อคนอื่นรับสาย”

‘Hello, Georgie, is your mother there?’

ภาษาพูด “be there” (for sb) หมายถึง “พร้อมเสมอเพื่อช่วยเหลือ เมื่อลำบาก”

‘That’s what I love about my father – he was always there for me.’

ภาษาพูด “There I was/there they were”

ใช้บรรยาย “สถานการณ์ ที่บางคนเผชิญอยู่ ที่จุดหนึ่ง ในเรื่องที่คุณกำลังบอกเล่า”

‘So there I was, stranded in London with no money.’

ภาษาพูด “there’s a good boy/clever dog” ใช้เพื่อ “ชมเชย เด็ก หรือสัตว์

ภาษาพูด ‘there it is/there you are/there you go”

ใช้เพื่อ บอกว่า “ไม่อาจทำอะไรได้ เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจ”

‘It’s all very sad, but there it is. There’s absolutely nothing any of us can do about it.’

ภาษาพูด “there you go/she goes และอื่นๆ (again)”

ใช้เมื่อบางคน “ทำบางสิ่ง น่ารำคาญ ที่พวกเขาทำบ่อยๆ”

There you go, blaming everything on me, as usual.’

There she goes again, complaining about the weather.’

ภาษาพูด “there you are/there you go”

ใช้เมื่อ “ให้บางสิ่งแก่บางคน” หรือ “เมื่อได้ทำบางสิ่งเพื่อบางคน”

There you are. I’ll just wrap it up for you.’

หรือ ใช้เมื่อคุณ "คิดว่าคุณได้พิสูจน์แก่บางคนแล้วว่า สิ่งที่บอกไปนั้นเป็นความจริง"

There you are, then. There’s nothing to worry about.’

ภาษาพูด “there’s something for you”

ใช้เพื่อบอกว่า “การกระทำหรือสถานการณ์หนึ่ง” เป็นตัวอย่างที่ดีของคุณภาพเฉพาะหนึ่ง

‘There’s intelligence for you! She’s solved the problem already.’

หรือ ใช้เมื่อ “คุณถูกรบกวน หรือผิดหวัง ที่จะบอกว่าพฤติกรรมของบางคน”

“ตรงข้ามกับคุณภาพที่คุณบอก”

‘Well, there’s gratitude for you. She didn’t even say thank you.’

ภาษาพูด “there goes something/somebody’

ใช้ เมื่อคุณเห็น “บางคนหรือบางสิ่ง ผ่านไป หรือหายไป จากคุณ

There goes a very worried man.’

หรือ ใช้เพื่อบอกว่า “คุณสามารถได้ยินบางสิ่ง” เช่น กระดิ่งดัง

There goes the phone. I’ll answer it.’

หรือใช้เมื่อคุณ “ทำบางสิ่งหาย” เช่น “โอกาส หรือเงิน อันเป็นผลของบางสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น”

There go our chances of winning the championship.’

There goes my career.’


เมื่อใช้ “There” เป็น Interjection

ภาษาพูด ใช้เพื่อแสดง “ความพึงพอใจ ที่คุณได้พิสูจน์แล้วว่าถูกต้อง”

หรือว่า “คุณได้ทำสิ่งที่ที่ตั้งใจไว้”

There! I’ve done it! I’ve resigned.’

‘There, what did I tell you? I know it wouldn’t work.’

ใช้ว่า “there, there!” เป็น ภาษาพูด เพื่อ “ปลอบ บางคน ที่กำลังร้องไห้” โดยเฉพาะ เด็ก

‘There, there, don’t get so upset.’

ใช้ว่า “so there” ภาษาพูด เพื่อแสดงให้บางคนเห็นว่า

”คุณไม่สนกับสิ่งที่เขาคิด และคุณก็จะไม่เปลี่ยนใจ” ส่วนมากเด็กเป็นผู้ใช้

‘I’m going to Elly’s party, and you can’t stop me, so there!’

ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)