Big Cleaning Day​

เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.00 น. กองกิจการนิสิต ได้จัดงาน Big Cleaning Day

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ

ได้ช่วยประโยชน์สถานศึกษา ได้ทำความสะอาดตึก ได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือเป็นหนึ่งใจเดียวกันเพื่อให้สถานศึกษาของเราสะอาด ร่มรื่น หน้าอยู่อาศัย เป็นการสร้างสุขลักษณะนิสัยให้เราเป็นคนอดทน มีจิตสาธารณะ

ความรู้สึกอื่นๆ ต่อการเข้าร่วมโครงการ รู้สึกดีที่ได้ช่วยทำความสะอาดตึกเรียน ในเมื่อเราได้มาศึกษาหาความรู้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วเราก็ต้องช่วยกันดูแลรัษาสถานที่ของเราให้ดูสะอาดหูสะอาดตาน่าอยู่น่าเรียนเพิ่มมากขึ้น การทำงานก็จะต้องมีความร่วมมือกัน ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานอิสระความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ตึกนี้สำคัญกับนิสิตมาก ทั้งกิจกรรมนิสิต ทุนการศึกษา การเรียนการสอน สวัสดิการ ฯลฯ