นิทรรศการ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน”(Exhibition on Sustainable Development Goals)

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการ“เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน” (Exhibition on Sustainable Development Goals)

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคามและสำนักงานประสานงานองค์การสหประชาชาติในประเทศไทย เป็นเจ้าภาพการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน” (Exhibition on Sustainable Development Goals) ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2559 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ

ได้รับความรู้เกี่ยวกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน ทั้ง 17 ข้อ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรรู้และศึกษาไว้

1 ยุติความยากจนในทุกรูปแบบทุกที่

2 ยุติความหิวโหยให้บรรลุความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้นและส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน

3 ตรวจสอบให้แน่ใจชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมการเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกที่ทุกเพศทุกวัย

4 ตรวจสอบให้แน่ใจศึกษาที่มีคุณภาพครบวงจรและเป็นธรรมและส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน

5 บรรลุความเสมอภาคทางเพศและช่วยให้ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทั้งหมด

6 ตรวจสอบความพร้อมและการจัดการที่ยั่งยืนของน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุก

7 ให้สามารถเข้าถึงราคาไม่แพงและเชื่อถือได้อย่างยั่งยืนและพลังงานที่ทันสมัยสำหรับทุก

8ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจการจ้างงานเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพและการทำงานที่ดีสำหรับทุกคน

9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานมีความยืดหยุ่นส่งเสริมอุตสาหกรรมครอบคลุมและยั่งยืนและนวัตกรรมฟอสเตอร์

10 ลดความไม่เท่าเทียมกันภายในและระหว่างประเทศ

11ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์รวมปลอดภัยความยืดหยุ่นและยั่งยืน

12 ตรวจสอบให้แน่ใจยั่งยืนบริโภคและการผลิตรูปแบบ

13ดำเนินการเร่งด่วนในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ *

14 การอนุรักษ์และยั่งยืนใช้มหาสมุทรทะเลและทรัพยากรทางทะเลการพัฒนาอย่างยั่งยืน

15 ปกป้องฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของระบบนิเวศบกอย่างยั่งยืนในการจัดการป่าไม้การต่อสู้ทะเลทรายและหยุดและย้อนกลับเสื่อมโทรมของที่ดินและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพหยุด

16 ส่งเสริมสังคมสงบสุขและรวมการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เข้าถึงความยุติธรรมสำหรับทุกคนและสร้างความมีประสิทธิภาพและความรับผิดชอบรวมสถาบันการศึกษาในทุกระดับ

17 เสริมสร้างความหมายของการดำเนินการและฟื้นฟูความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความรู้สึกอื่นๆ ต่อการเข้าร่วมโครงการ

ต้องขอบขอบคุณ un ที่มาให้ความรู้และเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั่วโลกและยังหาวิธีแก้ไขยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั่วโลกให้ดีขึ้นและมีฐานะที่เท่าเทียมกันบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานอิสระความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ชอบประเด็นใดเป็นพิเศษไหมครับ