CADL ขับเคลื่อน ปศพพ. ใน มมส. _ ๑๓ : รายวิชา ๐๐๓๒๐๐๕ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเอกสารประกอบการสอน (๑)


วันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ๐๐๓๒๐๐๕ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๑๒ ท่าน (จากทั้งหมด ๒๕ ท่าน) เข้าร่วมโครงการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน ประจำปี ๒๕๕๙ ที่จัดขึ้นที่โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท อ.หนองแสง จ.อุดรธานี ร่วมกับอีก ๘ รายวิชาที่ไปในคราวเดียวกัน

เอกสารประกอบการสอนที่ใช้ผ่านมา ๒ ภาคเรียน ทีมอาจารย์เรายังไม่ได้เป็นเขียนหรือผู้เรียบเรียง เป็นเพียงการรวบรวมและคัดลอกเอาเนื้อหาจากหนังสือของ ดร.ปียานุช ธรรมปิยา และเอกสารเผยแพร่จากสำนักงานคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. เกือบทั้งหมด ด้วยวัตถุประสงค์ให้อาจารย์ผู้สอนได้เข้าใจถึงแนวทางของรายวิชาให้ตรงกัน

มาถึงเวลา ณ เวทีนี้ ผมเสนอต่ออาจารย์หลายท่านว่า ถึงเวลาแล้ว ที่ทีมอาจารย์ผู้สอนน่าจะเรียบเรียงหรือเขียนเอกสารประกอบการสอนขึ้นเอง จึงได้ตกลงกันจัดแบ่งให้แต่ละกลุ่มอาจารย์ร่วมด้วยช่วยกันเขียนยกร่างขึ้น อย่างไรก็ดี คงจะไม่ทันใช้ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ นี้ จึงได้ตั้งเป้าหมายและทำไทม์ไลน์กันว่า เอกสารเล่มใหม่ที่จะได้จากการรวบรวมเรียบเรียงขึ้นนี้ จะใช้ในปี ๒/๒๕๕๙ เป็นปีแรก โดยผ่านกระบวนการของทางสำนักศึกษาทั่วไป

เนื่องจากอาจารย์หลายท่านไม่สามารถไปร่วมในการประชุมครั้งนี้ได้ จึงขอสรุปให้เข้าใจข้อตกลงต่าง ๆ ร่วมกัน ดังนี้ครับ

เอกสารประกอบการสอนสำหรับปีการศึกษา ๑/๒๕๕๙

 • นำเอกสารที่ใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มาปรับให้เป็นไปตามรูปแบบที่สำนักศึกษาทั่วไปกำหนด (อ่านได้ที่นี่)
 • สิ่งที่ต้องทำสำหรับการปรับปรุงครั้งนี้มี ๓ ประการ ได้แก่ ๑) ตรวจทานเวิร์ดดิ้งของเอกสารฉบับเดิมให้ดีขึ้น ๒)เขียนเพิ่มเติมองค์ประกอบที่กำหนด เช่น วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม วิธีการสอน/กิจกรรมการเรียนรู้ วิธีประเมินผล และหนังสืออ้างอิง และ ๓) ออกข้อสอบสำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙ บทละ ๓๐ ข้อ โดยแบ่งหน้าที่กันแต่ละบทเรียนดังนี้
  • บทที่ ๑ ที่มาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้รับผิดชอบคือ อ.จิรภา อ.วิลาวัณย์ อ.วรรณชัย อ.โสภา
  • บทที่ ๒ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้รับผิดชอบคือ อ.ธวัช อ.เบญจวรรณ อ.ประสิทธิ์ อ.ประภัสสร .... (ท่านอาจารย์ประภัสสรได้ออกข้อสอบและส่งมาที่ผมแล้วส่วนหนึ่งครับ)
  • บทที่ ๓ ศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงาน ผู้รับผิดชอบคือ อ.มัณฑนา อ.อุษา อ.พรทิพย์ อ.วรัญญู และ อ.เกรียงศักดิ์ ... (อ.เกียงศักดิ์ได้ส่งข้อสอบให้ผมแล้วขอบพระคุณมากครับ)
  • บทที่ ๔ เกษตรทฤษฎีใหม่ ผู้รับผิดชอบคือ อ.เบญจพร อ.พัฒนพล อ.บังอร อ.ปณรัตน์ และ อ.วรากร
  • บทที่ ๕ การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต ผู้รับผิดชอบ คือ อ.มาระตี อ.สุดารัตน์ อ.ขวัญใจ อ.วันทกาญจน์ และ อ.วันทนา

ขณะนี้หน้าที่ ๒ ประการแรกได้เสร็จเรียบร้อยครับ เหลือเพียงการจัดทำข้อสอบสำหรับ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งอาจารย์กำลังทยอยส่งมาครับ เรามีนัดหมายกันที่จะประชุมหารือกันในวันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๙ นี้

เอกสารประกอบการสอนสำหรับปีการศึกษา ๒/๒๕๕๙ เป็นต้นไป

สรุปตกลงกันดังนี้ครับ

 • ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนให้มี ๘ บทเรียน (จากเดิม ๕ บทเรียน) โดยให้ผู้รับผิดชอบไปเขียนในลักษณะเรียบเรียงหรือรวบรวม ไม่ใช่การคัดลอก เพื่อจะได้พัฒนาเป็นหนังสือหรือตำราต่อไป
 • กำหนดทีมผู้เขียนยกร่างในแต่ละบทเรียน และกำหนดให้มีผู้ประสานงานกลุ่มย่อย ด้งนี้
  • บทที่ ๑ ที่มาของ ปศพพ. ผู้เขียน ๔ ท่าน คือ อ.ฤทธิไกร อ.จิรภา อ.วิลาวัณย์ และ อ.วรรณชัย มอบให้ อ.จิรภา เป็นผู้ประสานงานกลุ่มย่อย
  • บทที่ ๒ ปศพพ. ผู้เขียนมี ๔ ท่าน ได้แก่ อ.ธวัช อ.ประสิทธิ์ อ.เบญจวรรณ อ.เทอดศักดิ์ โดยมี อ.ธวัช เป็นผู้ประสานงานกลุ่มย่อย
  • บทที่ ๓ ศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงาน ผู้เขียนมี ๒ ท่าน คือ อ.มัณฑนา กับ อ.วรัญญู ให้ อ.วัญญูเป็นผู้ประสาน
  • บทที่ ๔ ปศพพ.กับการดำเนินชีวิต มีผู้เขียน ๓ ท่าน คือ อ.มาระตี อ.สุดารัตน์ และ อ.ขวัญใจ ให้ อ.มาระตีเป็นผู้ประสานงานกลุ่มย่อย
  • บทที่ ๕ เกษตรทฤษฎีใหม่ มีผู้เขียน ๔ ท่าน ได้แก่ อ.เบญจพร อ.พัฒนพล อ.วรากร และ อ.บังอร โดยให้ อ.เบญจพร เป็นผู้ประสานกลุ่มย่อย
  • บทที่ ๖ เศรษฐศาสตร์กับความพอเพียง มีผู้เขียน ๓ ท่าน ได้แก่ อ.โสภา อ.จันทร์ฉาย และ อ.วันทกาญจน์ ให้ อ.โสภาเป็นผู้ประสานกลุ่มย่อย
  • บทที่ ๗ ปศพพ. กับการพัฒนาท้องถิ่น มีผู้เขียน ๔ ท่าน คือ อ.พรทิพย์ อ.เกรียงศักดิ์ อ.อุษา อ.ประภัสสร โดยให้ อ.พรทิพย์ เป็นผู้ประสานกลุ่มย่อย
  • บทที่ ๘ ปศพพ. กับการพัฒนาที่ยั่งยืน (ระดับประเทศ&โลก) มีผู้เขียน ๓ ท่าน คือ อ.ปณรัตน์ อ.สิริภัค และ อ.วันทนา
 • กำหนดเวลาคือ ร่างฉบับแรกเสร็จก่อนสอบกลาง (ประมาณกลางกันยายน ๒๕๕๙) และมีกำหนดรวบรวมกันแล้วนำเข้าวิพากษ์กันในช่วงสอบกลางภาค ก่อนจะส่งให้สำนักศึกษาทั่วไป นำไปผ่านผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป
 • วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นี้ ให้แต่ละกลุ่มนำร่างการเขียนแต่ละบทเรียน (หัวข้อย่อย) มานำเสนอและร่วมกันวิพากษ์ ก่อนจะเริ่มเขียนตามแนวทางที่กำหนดร่วมกันต่อไป

ขอบจบเท่านี้ครับ.... เชิญดูรูปครับ ...
หมายเลขบันทึก: 610730เขียนเมื่อ 15 กรกฎาคม 2016 23:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 กรกฎาคม 2016 23:54 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี