KM ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป (๖) : รูปแบบการเขียนเอกสารประกอบการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปปี ๑/๒๕๕๙ (๒)


บันทึกที่ (๑)

บันทึกนี้สรุปข้อตกลงหรือแนวทางในการจัดทำเอกสารประกอบการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่จะใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ นี้ ขอให้ทุกรายวิชาได้ยึดถือเป็นแนวปฎิบัติในการจัดทำ "ร่าง" เอกสารประกอบการสอน เพื่อให้ง่ายในการอภิปรายหรือวิพากษ์ต้นฉบับในการประชุมเชิงปฏิบัติการของอาจารย์ผู้สอนต่อไป

ประเด็น : รูปแบบการเขียนเอกสารประกอบการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป

จุดมุ่งหมาย : สำนักศึกษาทั่วไป มีเอกสารประกอบการสอน/หนังสือ/ตำรา ที่มีคุณภาพ มีรูปลักษณ์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ และเป็นที่ภาคภูมิใจของอาจารย์ผู้สอน นิสิต และมหาวิทยาลัย

แนวทาง : เอกสารประกอบการสอน/หนังสือ/ตำรา ของรายวิชาศึกษาทั่วไป ควรมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันทุกรายวิชา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานแห่งชาติ (มคอ.๓ มคอ.๕)

องค์ประกอบของเอกสารประกอบการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป:

 1. ปกนอก : มีรูปลักษณ์คล้ายกันในภาพรวมทุกรายวิชา แตกต่างกันเพียงสีและรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชา แต่ละกลุ่มวิชามีโทนสีเดียวกัน แต่ละวิชาในกลุ่มวิชามีสีแตกต่างกันเล็กน้อย โดยให้สำนักศึกษาทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการออกแบบแล้วเสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานต่อไป
 2. ปกใน : มีรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชา กลุ่มวิชา ฯลฯ โดยให้สำนักศึกษาทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบออกแบบและกำหนดรายละเอียด
 3. รายละเอียดผู้แต่ง (เรียบเรียง หรือ รวบรวม) ประกอบด้วยชื่อผู้แต่งในแต่ละบทเรียน พร้อมระบุตำแหน่งทางวิชาการและต้นสังกัด โดยให้อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาส่งพร้อมต้นฉบับ และให้สำนักศึกษาทั่วไป เป็นผู้ออกแบบให้สวยงาม
 4. คำนำ
 5. สารบัญ : มอบให้สำนักศึกษาทั่วไป ดำเนินการจัดทำ (อาจารย์ไม่ต้องเขียน)
 6. บทเรียน : ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้
 • ชื่อบทเรียน
 • จุดมุ่งหมายของบทเรียน (วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม, Unit Learning Outcome)
 • กิจกรรมการเรียนรู้ (วิธีการสอน)
 • วิธีการประเมินผล
 • บทนำ (อ่านแล้วเห็นถึงแนวคิด หลักการ เหตุผล และภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมดในบทเรียน)
 • เนื้อหา
 • เอกสารอ้างอิง
 • ใบงาน/ใบกิจกรรม/แบบฝึกหัดท้ายบท/ คำถามท้ายบท (ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของรายวิชา)
 • บทส่งท้าย (ถ้ามี)
 • คำถาม : ควรจะมีกี่บทเรียน ควรจะมีกี่หน้า ควรจะยึดอะไรเป็นหลักในการพิจารณาปริมาณเนื้อหา

  สรุปข้อตกลง : จำนวนบทเรียนให้เป็นไปตามสมควรแก่จุดมุ่งหมายของรายวิชา และเป็นไปตามแต่ที่คณะอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรร่วมกัน โดยมีตัวอย่างข้อเสนอดังนี้

  • ไม่ควรเกิน ๑๐ บทเรียน และเนื้อหาแต่ละบทเรียนควรมีขอบเขตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาศึกษาทั่วไป คือ ไม่ใช่เนื้อหาหรือทักษะเฉพาะเพื่อความเชี่ยวชาญ ไม่ใช่เนื้อหาที่ต้อง
  • แบ่งเนื้อหาตามคำอธิบายรายวิชาเป็นบทเรียน ๆ ให้สอดคล้องกับจำนวนเวลาเรียนตามหน่วยกิตที่กำหนด เช่น แบ่งเนื้อหาเป็น ๗-๘ บทเรียน และกำหนดในแผนการเรียน บทเรียนละ ๒ สัปดาห์ (๑ สัปดาห์ในบางบทเรียน) รวมเป็น ๑๔ สัปดาห์ เมื่อรวมกับ คาบเรียนแรกในการแนะนำรายละเอียดรายวิชา จะได้เวลาเรียน ๑๕ สัปดาห์ และเมื่อรวมเวลาทดสอบกลางภาค ปลายภาคอีกสองสัปดาห์ จะรวมเป็น ๑๗ สัปดาห์
  • แบ่งเนื้อหาโดยยึดหัวเรื่องตามคำอธิบายรายวิชา แล้วจัดลงในแผนการสอนตามสมควรตามปริมาณเนื้อหาหรือความสำคัญโดยคำนึงถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ (วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) แต่ละบทเรียนอาจใช้เวลาเรียนแตกต่างกัน เป็น ๑ ๒ หรือ ๓ สัปดาห์ โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์
  • ฯลฯ

  คำถาม : ควรจะใช้แบบอักษรแบบใด กั้นหน้าหลังอย่างไร ใช้การอ้างอิงแบบใด

  ข้อกำหนด : ใช้อักษร Thai Sarabun PSK ขนาด 16 pt กั้นหน้าหลังตาม template นี้ คลิกดาวน์โหลด การอ้างอิงให้ใช้การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา โดยใช้ระบบ นาม-ปี ที่ใช้กันทั่วไป (มีอธิบายอย่างละเอียดในคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดได้ที่นี่) โดยแยกหนังสืออ้างอิงไว้ท้ายบทเรียนแต่ละบท

  แจ้งให้อาจารย์สบายใจ : อาจารย์อย่าได้กังวลเกี่ยวกับรูปแบบอักษรหรือรูปแบบการจัดหน้ามากเกินไป เพราะ สำนักศึกษาทั่วไป จะดำเนินการจัดรูปเล่มอีกครั้งอยู่แล้ว ท่านสามารถกำหนดหัวข้อ หัวข้อย่อย โดยใช้เลขกำกับตามแต่เห็นสมควร

  ข้อตกลง : ทุกรายวิชาส่งต้นฉบับ draft 1st ภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จากนั้น สำนักศึกษาทั่วไปจัดรูปเล่มพร้อมกับประสานโรงพิมพ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดจำนวนพิมพ์ จำนวนเล่ม และแนวทางการจัดจำหน่าย ฯลฯ ร่วมกับ อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

  (บันทึกต่อไป มาว่ากันถึงกระบวนการและขั้นตอนการผลิตสำหรับ ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๙ ครับ)

  หมายเลขบันทึก: 608961เขียนเมื่อ 22 มิถุนายน 2016 07:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2016 07:44 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


  ความเห็น (0)

  ไม่มีความเห็น

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
  ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี