ปลูกป่าชายเลน The Sirindhorn International Environmental Park


ปลูกป่าชายเลน The Sirindhorn International Environmental Park




<img src="https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/168/970/large_image.jpg" "="">

  • ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการกระทำ

การได้ไปทำจิตอาสาทำให้เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมต่างๆ รู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน อยู่อย่างพอเพียง ไม่ใช้ฟุ่มเฟือยเขายังอยู่ได้ อีกทั้ง ยังได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้เกิดความประทับใจและมีความสุขกับการได้ลงมือกระทำเพื่อธรรมชาติที่สวยงาม รู้สึกดีที่ได้ทำประโยชน์ให้กับธรรมชาติ ซึ่งเป็นการฝึกตัวเองให้มีความรับผิดชอบ เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ รู้สึกดีได้ใช้เวลาว่างมาทำประโยชน์และได้รู้จักถึงความลำบาก ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน รู้สึกว่าได้ทำความดี ถึงจะไม่ใช่ความดีที่มากมายแต่อย่างน้อยก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลธรรมชาติ จิตอาสานั้น ความรู้สึกที่ได้จากกิจกรรม มีความสุข จิตสงบใจสงบ ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้น ทำให้ได้ทบทวนสิ่งที่ผ่านมาว่าเราได้ทำอะไรเพื่อส่วนรวม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUOL-MSU-UTM workshop11



ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ห้วงเวลาของการจัดกิจกรรม คือช่วงไหนครับ

และองค์กรใดเป็นผู้รับผิดชอบ

น่าสนใจมาก ครับ