ปลูกป่าชายเลน The Sirindhorn International Environmental Park


ปลูกป่าชายเลน The Sirindhorn International Environmental Parkการได้ไปทำจิตอาสาทำให้เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมต่างๆ รู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน อยู่อย่างพอเพียง ไม่ใช้ฟุ่มเฟือยดิฉันยังอยู่ได้ อีกทั้ง ยังได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้เกิดความประทับใจและมีความสุขกับการได้ลงมือกระทำเพื่อธรรมชาติที่สวยงาม รู้สึกดีที่ได้ทำประโยชน์ให้กับธรรมชาติ ซึ่งเป็นการฝึกตัวเองให้มีความรับผิดชอบ เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ รู้สึกดีได้ใช้เวลาว่างมาทำประโยชน์และได้รู้จักถึงความลำบาก ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน รู้สึกว่าได้ทำความดี ถึงจะไม่ใช่ความดีที่มากมายแต่อย่างน้อยก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลธรรมชาติ จิตอาสานั้น ความรู้สึกที่ได้จากกิจกรรม มีความสุข จิตสงบใจสงบ ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้น ทำให้ได้ทบทวนสิ่งที่ผ่านมาว่าเราได้ทำอะไรเพื่อส่วนรวม

เป็นประสบการณ์ที่ดีเพราะเด็กรุ่นใหม่ต้องใส่ใจรักษ์ธรรมชาติบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปลูกป่าชายเลนความเห็น (0)