3. เขียนเรื่องเล่าสถานที่สำคัญในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถ้าจะพูดถึงสถานที่สำคัญในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุกๆสถานที่มีความสำคัญหมด แต่สถานที่สำคัญที่สุดในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นั้นคือ คณะ ศึกษาสาตร์ เพราะเป็นสถามกำเนิดเริ่มต้น ของมหาวิทยามหาสารคาม


ประวัติความเป็นมา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นคณะที่กล่าวได้ว่ามีรากฐานการกำเนิดมาพร้อมกับการกำเนิดวิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2511 เพราะวิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้ก่อตั้งขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูในสาขาวิชาต่าง ๆ ออกไปเป็นครูตามโรงเรียนโดยทั่วไปในแถบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 29 มิถุนายน 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ได้ยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 คณะ ได้แก่

คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ทำให้คณะศึกษาศาสตร์ แบ่งหน่วยงาน ออกมาอย่างเด่นชัด แต่การเป็นคณะก็ยังไม่ได้เป็นอย่างเอกเทศโดยสมบูรณ์ เพราะเป็นเพียงวิทยาเขตของคณะศึกษาศาสตร์ ที่ตั้งอยู่ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตมหาสารคาม มี จำนวน 6 คน ดังนี้

รองศาสตราจารย์สมบัติ มหารศ ระหว่าง พ.ศ. 2517 – 2522

อาจารย์ ดร.ถวิล ลดาวัลย์ ระหว่าง พ.ศ. 2522 – 2526

อาจารย์ประพัทธ์ ชัยเจริญ ระหว่าง พ.ศ. 2526 – 2528

รองศาสตราจารย์จตุพร เพ็งชัย ระหว่าง พ.ศ. 2528 – 2532

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผชิญ กิจระการ ระหว่าง พ.ศ. 2532 – 2536

รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ เรืองสุวรรณ ระหว่าง พ.ศ. 2536 – 2537

วันที่ 9 ธันวาคม 2537 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยแยกตัวเป็นเอกเทศจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ได้ถูกยกฐานะเป็น “คณะ” อย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ โดยมีคณบดีเป็นหัวหน้าหน่วยงาน เรียงลำดับการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย ศรีอำไพ ระหว่าง พ.ศ. 2537 – 2542

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นิ่มจินดา ระหว่าง พ.ศ. 2542 – 2545

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท อิศรปรีดา ระหว่าง พ.ศ. 2545 – 2549

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์ ระหว่าง พ.ศ. 2549 – 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ระหว่าง พ.ศ. 2557 – ถึงปัจจุบัน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 3. เขียนเรื่องเล่าสถานที่สำคัญในมหาวิทยาลัยมหาสารคามความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เหตุผลการเลือกน่าสนใจมากครับ (ปฐมบทการเรียนการสอน)

นิสิตละครับ มีความทรงจำใดกับสถานที่ตรงนี้.....บ้าง