การประชุมนานาชาติเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ได้รับรางวัลแมกไซไซ

ใบบันทึก การเข้าร่วมโครงการ

นางสาวจารุวรรณ สังแดนพรม รหัสนิสิต 57011310028 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขา PO

กลุ่มเรียนที่ 1

ชื่อโครงการ การประชุมนานาชาติเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ได้รับรางวัลแมกไซไซ ที่มีประสบการณ์ในการสร้างธรรมาภิบาลภายใต้ภาวะผู้นำที่มีศักยภาพ กับนักวิชาการในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เบอร์โทรศัพท์ 062-5712414

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน้าที่ที่ทำในโครงการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ

การจัดประชุมนานาชาติครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อหลัก Magsaysay Awardees : Good Governance and Transformative Leadership ประโยชน์ที่ตัวผมได้รับในการจัดงานครั้งนี้ คือ ได้รู้ถึงข้อมูลเชิงลึกว่ารางวัลแมกไซไซคืออะไรและผู้ที่ได้รับรางวัลแมกไซไซจากเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวคิดและประสบการณ์อย่างไรที่ได้ดำเนินการอยู่ในทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิชาการจากเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการที่ดีภายใต้ภาวะการเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นหลักการคิด การวิเคราะห์กระบวนการ ไปจนถึงการวางแผนในการจัดการการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ สำหรับองค์ความรู้ที่ได้มีทั้งเรื่องทางสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อีกทั้งนักวิชาการที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ยังเป็นผู้นำองค์กรที่ทำให้เกิดการจัดการที่ดีด้วยภาวะผู้นำ จนได้รับรางวัล แมกไซไซ ซึ่งเป็นรางวัลเปรียบเสมือนรางวัลโนเบลในเอเชีย

สรุป...ประโยชน์ที่ได้จากโครงการประชุมนานาชาติครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อหลัก Magsaysay Awardees : Good Governance and Transformative Leadership คือ ภาวะผู้นำ, การรู้จักวางแผน, การจัดการกระบวนการทำงานให้ประสบผลสำเร็จในชีวิต, ได้รู้ถึงประสบการณ์ของนักวิชาการที่ประสบผลสำเร็จในทุกๆด้าน,ได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆจากการจัดโครงการในด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคข้างเคียงหรือภูมิภาคเดียวกันอันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ความรู้สึกอื่นๆ ต่อการเข้าร่วมโครงการ

ความรู้สึกต่อโครงการ การประชุมนานาชาติครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ Magsaysay Awardees : Good Governance and Transformative Leadershipครั้งนี้ของผม...คือ ได้รู้จักกับนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับนักวิชาการหลายๆท่านซึ่งได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมตลอดจนมีความประทับใจที่ได้จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการกำกับดูแลกิจการและภาวะผู้นำที่ดีของการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล แมกไซไซซึ่งเป็นรางวัลเปรียบเสมือนรางวัลโนเบลในเอเชีย

ภาพถ่ายเข้าร่วมโครงการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 4 The 4th International Conference on Magsaysay Awardees : Good Governance and Transformative Leadership in Asia วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2559


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานจิตสาธารณะความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่าจะมีภาพนิทรรศการให้ดูหน่อย นะครับ