๑๘๒.การบูรณาการ"งานฝีมือสร้างรายได้ ดอกไม้สร้างอาชีพ"

บันทึกที่ ๑๘๒ "งานฝีมือสร้างรายได้ ดอกไม้สร้างอาชีพ"

ฺฺฺฺฺ........จากการจัดกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ และต่อเนื่องมาจนถึงภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นั้น กิจกรรมหนึ่งที่โดเด่นและต่อเนื่อง บูรณาการและทำกันเปํนระบบ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ คือ "งานฝีมือสร้างรายได้ ดอกไม้สร้างอาชีพ" เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคณะครู นักเรียน และบุคคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุน


........โรงเรียนจึงได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติจริงเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรภูมิปัญญาในท้องถิ่น ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักเรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ดีโดยนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้แที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้ำใจ การทำงานเป็นทีม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าตามศักยภาพความสนใจของตนเอง


........ดอกไม้ประดิษฐ์ที่นักเรียนได้ร่วมกันจัดทำออกมาเป็นชิ้นงานที่สวยงาม สร้างความประทับใจให้กับพวกเขา และเป็นการฝึกพื้นฐานงานอาชีพ สู่การหารายได้ระหว่างเรียน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่าสู่กันฟังความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

หวัดดีจ้ะคุณอร ขอชื่นชมทั้งคุณครู

และนักเรียนจ้ะ เก่งมาก ๆ จ้ะ

คุณอรสบายดีนะจ๊ะ

มีขนมกล้วยแฟนซี ผลงานของเด็ก ๆ

จากโครงงานภาษาไทย

มาฝากจ้ะ


เขียนเมื่อ 

เป็นผลงานหนึ่งที่สร้างความประทับใจเพราะเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ที่ได้ร่วมมือกันทำ กอปรกับผู้ปกครองและชุมชนให้การสนับสนุนด้วยค่ะ

ขอบคุณนะคะ คุณครูมะเดื่อ