ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

ได้รับจดหมายเชิญจากสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

ด้วยวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกในโลก ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ทำให้โกณฑัญญะพราหมณ์ได้ดวงตาเห็นธรรมทูลขออุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์รูปแรกในโลก และเป็นวันที่บังเกิดพระรัตนตรัยครบทั้ง ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ส่วนวันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์อยู่จำพรรษาตามพุทธบัญญัติตลอด ๓ เดือน ไม่จาริกไปยังที่ต่างๆ เว้นแต่มีกิจจำเป็น เป็นโอกาสที่พุทธศาสนิกชนจะได้เข้าวัดบำเพ็ญกุศลอย่างเต็มที่ นับเป็นสิริมงคลดิถีอย่างยิ่ง ที่จะได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตลอดไป สำหรับการดำเนินการในปีนี้ กรมการศาสนา ร่วมกับคณะสงฆ์ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ กรกฎาคม๒๕๕๙ และตลอดพรรษา

กรมการศาสนา พิจารณาเห็นว่า มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา นำคุณธรรมจริยธรรมไปสู่เด็ก เยาวชน และประชาชน อันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้สืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยอย่างแพร่หลาย จึงขอเรียนเชิญท่านและคณะร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๙ ดังนี้

๑.พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๗๐ รูป วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น ณ.ลานพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร

๒.พิธีปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษาและเปิดกิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๙ รัชกาล วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๐๐ น ณ.ลานพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร

โดยขอความกรุณาส่งแบบการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมฯไปยังสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ๖๖๖ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทรสาร ๐๒๔๒๒๘๘๑๓

หลักจากติดต่อสอบถามไปที่คุณประภาส ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมว่า ยินดีต้อนรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสอง ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการขอเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ คุณประภาส โทรศัพท์ ๐๒- ๔๒๒๘๘๑๑

ผมจะเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะ กรรมการเลขาธิการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับคณะของมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ สามารถติดต่อผมได้ที่ [email protected] โทร 089-1381950

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทความเห็น (0)