จากหนังสือคู่มือพุทธบริษัท ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเป็นหนังสือสวดมนต์ แปลเป็นไทย บทสวดมนต์ต่างๆที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้รวบรวมจาก คู่มืออุบาสก-อุบาสิกา สวนโมกขพลาราม สวดมนต์แปลฉบับหลวง มนต์พิธี พิมพ์เผยแพร่โดยธรรมสภา ...ในหน้า๑๙๓ หัวข้อที่๘ได้กล่าวถึง"หลักตัดสินธรรมวินัย๘ประการ" มีเนื้อความว่า

                                      

  • ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความกำหนัดย้อมใจ ไม่เป็นไปเพื่อคลายความกำหนัดย้อมใจ
  • ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อประกอบทุกข์  ไม่เป็นไปเพื่อออกจากทุกข์
  • ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อสะสมกองกิเลส  ไม่เป็นไปเพื่อละกิเลส
  • ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ ไม่เป็นไปเพื่อความอยากน้อย(มักน้อย)
  • ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความไม่สันโดษ  ไม่เป็นไปเพื่อความสันโดษ
  • ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่คณะ ไม่เป็นไปเพื่อความสงัด
  • ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน  ไม่เป็นไปเพื่อความเพียร
  • ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยาก  ไม่เป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่าย                    

ธรรมเหล่านี้พึงรู้ว่า ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่วินัย ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า (แล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสสิ่งที่ตรงกันข้ามว่าเป็นธรรม เป็นวินัย)

                                   

(พระไตรปิฏก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต โคตมีสูตร เล่มที่๒๓/๒๘๘)