องค์กรที่ใช้ km

องค์กรที่ใช้ km
-กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย Karl M. (chairman, Knowledge Research Institue, Inc.1997) ตั้งข้อสังเกตว่าองค์กรธุรกิจทั้งหลาย มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ต่างพยายามพัฒนาวิธีการทำงานและผลงานของตน โดยเน้นไปที่การพัฒนาผลผลิต (products) คุณภาพงานบริการ (service quality) ความเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (responsiveness) แนวคิดที่แตกต่าง (diversity) แนวคิดเรื่องลูกค้าเป็นสำคัญ (customization) และต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่า เครื่องมือสำคัญที่ต้องใช้คือ ความรู้ (knowledge) ที่ได้รับการสะสมไว้ในบริษัท เรียกได้ว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัท (knowledge assets) ที่ควรสังเกตคือ ความรู้นั้นจะสะสมอยู่ในตัวบุคลากรของบริษัทเป็นสำคัญ จึงมีความพยายามที่จะศึกษาวิธีการบริหารจัดการความรู้ ที่เรียกว่า Knowledge Management ในองค์กรธุรกิจของตน เช่นในบริษัท Us-based Chaparral Steel (1975) และมีรายงานเกี่ยวกับ KM ชุดแรกๆเผยแพร่ออกมาระหว่างปี 1986 – 1989 เช่น ในปี 1989 นิตยสาร Fortune เสนอข่าวเรื่อง Fortune 50 CEOs ว่า ประธานบริษัทยักษ์ใหญ่ 50 อันดับแรกหลายคนยอมรับว่า ความเจริญของบริษัทของตน ได้พึ่งพาทรัพย์สินประเภทความรู้ที่ได้สะสมไว้ในบริษัท หรือที่สะสมอยู่ในตัวบุคลากรของบริษัทนั่นเอง บริษัทต่างๆ พากันหาวิธีการจัดเก็บความรู้เป็นต้นทุนทางสติปัญญาของตน (Intellectual capital portfolio) พากันกำหนดว่าความรู้เหล่านั้นเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งของบริษัท (knowledge assets , knowledge-based assets , knowledge-related assets) และยอมรับกันว่า ความรู้คือพลังขับดันสำคัญสูงสุดในวิชา เศรษฐศาสตร์ทางความคิด ( Economics of ideas) ซึ่งมีเนื้อหาหลักๆคือ การสร้างความรู้ให้กับองค์กรธุรกิจ (knowledge creation) การพัฒนาความรู้ (development) การจัดระบบความรู้ (organisation) และยุทธศาสตร์การใช้ความรู้ (leverage) ระดับความแพร่หลายของ KM ในปัจจุบัน (เพิ่มเติม) เช่น ตัวอย่างประเทศที่ใช้ KM มากเป็นพิเศษ ขณะนี้คือ Singapore, the Netherlands, ประเทศในแถบ Scandinavian เฉพาะในปี 1997 มีการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับ KM หลายครั้ง ในอเมริกา ยุโรป เอเซีย อาฟริกา เริ่มมีนิตยสารและหนังสือเกี่ยวกับ KM แพร่หลายมากขึ้น เช่นนิตยสาร FAST (USA) และหลายบริษัทแต่งตั้งผู้จัดการฝ่าย KM หนังสือเล่มแรกที่เน้น KM ชื่อ Corporate Knowledge Management (Steels) 1991 ญี่ปุ่นกำลังนำหน้าด้าน KM ในทวีปเอเซีย ตั้งแต่ปี 1994 มีหลายบริษัทที่ให้บริการด้าน KM เช่นบริการจัดสัมมนา บริษัท The International Knowledge Management Network ให้บริการ KM ทาง Internet ฯลฯ พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ http://subweb2.dpt.go.th/dpt_kmcenter/index.php? http://subweb2.dpt.go.th/dpt%5Fkmcenter/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#km#องค์กรที่ใช้

หมายเลขบันทึก: 61012, เขียน: 19 Nov 2006 @ 11:10 (), แก้ไข: 02 Apr 2012 @ 11:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)