ดิฉันมีความรู้สึกว่าคนในปัจจุบันชอบใส่หน้ากากเข้าหากันและไม่มีความจริงใจให้กัน จึงอยากนำบทกลอนสอนใจดีๆมาบอก ให้ได้เลือกศึกษาคนจากบทกลอนที่เตือนใจใหรู้ถึงลักษณะของคนดี

   

                                  
ดูบ้านเมือง
ดูประชาชาติ
ดูคนดี
ดูลูกหลาน
ดูหญิง

ดูชาย

ดูพระ
ดูคฤหัสถ์
ดูที่ความสะอาด
ดูที่ความสามัคคี
ดูที่งาน
ดูที่ความเคารพ
ดูที่ความอาย
ดูที่ความกล้าหาญ
ดูที่กิจวัตร
ดูที่ความขยัน