ความหมายของคำ "สหกรณ์" ใน พ.ศ. 2502 , พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2554

ความหมายของคำ "สหกรณ์" ใน พ.ศ. 2502 , พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2554

ปี พ.ศ. 2502

หนังสือสะกดให้ถูก ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน อบ ไชยวสุ
“สหกรณ์” วิธีจัดการอย่างหนึ่งที่บุคคลพอใจร่วมมือกัน เพื่อบำรุงความเจริญในทางเศรษฐกิจ โดยแบ่งกำไรเสมอกัน

ปี พ.ศ. 2542
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
สหกรณ์ น. ง่านร่วมมือกัน เช่นทางธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม เพื่อหากำไร หรือเพื่อประโยชน์อื่น ๆ ในงานนั้น ๆ ร่วมกัน , (กฏ) คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ตามกฏหมายว่าด้วยสหกรณ์ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์

ปี พ.ศ. 2554
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
สหกรณ์ น. องค์กรทางเศรษฐกิจและสังคม ที่สมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยการลงหุ้นร่วมกัน จัดการร่วมกันในการผลิต การจำหน่ายสินค้า หรือบริการ ตามความต้องการหรือผลประโยชน์อย่างเดียวกันของบรรดาสมาชิก สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์ออกเสียงได้หนึ่งเสียงในการบริหารสหกรณ์ โดยไม่ขึ้นกับจำนวนหุ้นที่ถืออยุ่ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม, (กฏ) คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามกฏหมาย

ข้อสังเกตความหมายของคำว่า สหกรณ์ในพจนานุกรมฉบับล่าสุด ไม่มีคำว่า เพื่อหากำไรแล้ว และได้ระบุการออกเสียงแบบหนึ่งคนหนึ่งเสียง ในสหกรณ์ขั้นปฐมที่มีสมาชิกเป็นบุคคล ด้วย


ภาพหนังสือปี พ.ศ. 2502


ภาพจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2542

ภาพจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2552


ความหมายของ คำสหกรณ์สากล ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

Definition

A co-operative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democratically-controlled enterprise.

คำนิยาม

สหกรณ์เป็นองค์การอิสระของบุคคลซึ่งรวมกันด้วยความสมัครใจเพื่อสนองความต้องการอันจำเป็น และความมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการดำเนินวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุม ตามแนวทางประชาธิปไตย

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/520514พีระพงศ์ วาระเสน นำมาเปรียบเทียบ
FB_Peeraphong Varasen
FB_การสหกรณ์ไทย By พีระพงศ์ วาระเสน
11 กรกฏาคม พ.ศ. 2559

และขอขอบพระคุณ
GotoKnow ชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ที่ให้พื้นที่ในการแลกเปลียนความรู้ ขอให้คณะผู้จัดทำเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%81%E...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)