ระบบความเชื่อ 3


3.สถาบันที่เกี่ยวข้องกับไทยคดีศึกษา

แสงแรกแห่งความเป็นไทยคดีศึกษาเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวคือได้มีการริเริ่มก่อตั้งเป็นสถาบันไทยคดีศึกษาขึ้น เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2514 โดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กลุ่มหนึ่งที่มีเป้าหมายเพื่อต้องการศึกษาเรื่องของไทย โดยไม่ต้องอาศัย ขี้ปากฝรั่ง ไม่ลอกตำราฝรั่ง ซึ่งในขั้นแรกเริ่มจัดอยู่ในรูปโครงการ มีคณะกรรมการทำงานชุดหนึ่ง โดย ศ. ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นประธานและได้รับชื่อโครงการมาจาก ศ. พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้านราธิปพงศ์ประพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมัยนั้น โดยใช้นามว่า ไทยคดีศึกษา ( Thai Studies )

สำหรับภารกิจหลักของสถาบัน ได้แก่ การรวบรวมศึกษาค้นคว้าทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทย เพื่อขยายขอบเขตความรู้ทั้งในเรื่องความเป็นมาและความเป็นไปตั้งแต่อดีตมาจนถึงยุคปัจจุบัน

โดยนำศาสตร์ต่าง ๆ มาบูรณาการณ์เพื่ออธิบายเรื่องราวของคนเผ่าไทย , ไท , ไต แล้วมีการบันทึกเรียบเรียงเป็นตำรา ตลอดถึงการสร้างผู้เชี่ยวชาญทางไทยคดีศึกษาเพื่อทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ผลงานที่เป็นรูปธรรมออกสู่สายตาของชาวโลก

สถาบันไทยคดีศึกษาได้รับการปรับเปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะกรรมการภายในสถาบันแห่งนี้มีหน้าที่กำหนดนโยบาย การวิจัยของมหาวิทยาลัยตลอดถึงการจัดสรรทุนวิจัย การให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและดำเนินโครงการวิจัยและงานวิจัยที่เกิดขึ้นส่วนมากเป็นงานวิจัยแบบสหวิทยาการ โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาด้านการเรียนการสอนและเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยได้รับความร่วมมือทางด้านวิชาการและการสนับสนุนเงินมาจากหน่วยงานและมูลนิธิระหว่างประเทศ ก่อให้เกิดงานวิจัยครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา

ภารกิจหลักอีกส่วนหนึ่งของสถาบันไทยคดีศึกษาคือ การผลิตความรู้และการเผยแพร่ความรู้อันเป็นแนวคิดใหม่ ๆ ที่ได้ตกผลึกมาจากงานวิจัยตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ ผ่านการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และสิ่งพิมพ์ การประชุมนานาชาติที่สถาบันเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นมีอาทิ เช่น การประชุมเรื่องหมู่บ้านกับรัฐไทยในไทยศึกษา ( 2529 ) สถานะองค์ความรู้ด้านไทยศึกษาในเอเชียอาคเนย์ ( พ.ศ. 2531 ) ท้าวฮุ่งท้าวเจือง: มิติทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ( 2537 ) ไทก่อนอารยะ ( พ.ศ. 2542 ) ระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะ ( พ.ศ. 2546 ) เป็นต้น

ในปัจจุบันสถาบันไทยคดีศึกษามีนโยบายการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ด้านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมเน้นการวิจัยเพื่อเพิ่มเติมศักยภาพการแข่งขันในระดับประเทศ มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การวิจัยเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาของประเทศ และการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ เพื่อพัฒนาวิชาการ การจัดประชุม สัมมนาและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากล การจัดการเรียนการสอนและการสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านไทยคดีศึกษากับสถาบันวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ( สืบค้นเมื่อ 7 กรกฎาคม 2559 , จาก http : // www.tkri.tu.ac.th/)

หมายเลขบันทึก: 610052เขียนเมื่อ 10 กรกฎาคม 2016 02:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 กรกฎาคม 2016 02:14 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี