ผลการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกระโด

บทคัดย่อ

รายงาน ผลการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกระโด มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผล เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านกระโด อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีจำนวน 22 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน จำนวน 22 แผน 3) แบบทดสอบ วัดสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1.แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.37/85.76 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน พบว่า คะแนนหลังเรียนมีค่าพัฒนาสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 41.67
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.65, ส่วนเบี่ยงเบนมตรฐาน= 0.49)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนความเห็น (0)