160629-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – Track & tract

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


TRACK นาม และ TRACT นาม สองคำที่ออกเสียง ใกล้เคียง แต่ต่างความหมาย

(OALD) ให้ความหมาย

ใน UkE ว่า นาม .”Track" คือ “path” =

“เส้นทางหรือถนนดินไม่มีการลาดผิวหน้าด้วยวัสดุใดๆ

‘The house is at the end of a dirt/an unmade track.’

หรือ ใน UsE “Track” หมายถึง รางเหล็กคู่ขนาน วางเป็นเส้นทางยาวให้รถไฟวิ่ง

‘Passengers are requested not to walk across the tracks.’

ทั้งใน UkE และ UsE ว่า นาม ‘Track” คือ “path” ใช้ใน “sport”

หมายถึง เส้นทางหรือถนนแบบหนึ่ง มักออกแบบในรูปวงรอบ

เพื่อใช้ในการกีฬาโดยเฉพาะการแข่งความเร็วรถ

‘an all-weather track’ ‘a dog/horse track’

‘The runners are now on their final lap of the track.’

เมื่อเป็น กริยา “Track” คือการ “follow” โดยตามคนหรือสัตว์เพื่อทราบว่า ได้ไปที่ใดมาแล้วบ้าง หรือด้วยการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ บันทึกพัฒนาการของบางสิ่งในห้วงเวลาหนึ่ง

‘The military use radar satellite to track targets through clouds and at night.’

‘The study tracked the careers of 1225 doctors who trained at the Medical School.’

เมื่อเป็น กริยา “Track” คือ การ “move”ของกล้องขณะถ่ายสิ่งเคลื่อนไหว

‘The movie ends with a long tracking shot around the deserted house.’

เมื่อเป็น กริยา “Track” ทางการเงิน (finance) เป็นการติดตามระดับอัตราดอกเบี้ย หรือราคาหุ้น

‘The mortgage deal will track the Bank of England base rate plus 0.75 percent.’

เมื่อเป็น กริยา “Track” ใช้เกี่ยวกับนักเรียน ทั้ง UsE และ UkE หมายถึง

จัดกลุ่มนักเรียน ที่มีความสามารถในระดับใกล้เคียง ที่มีอายุเฉลี่ยเท่าๆกัน เพื่อการเรียนการสอนร่วมกัน

‘We start to track the children in the third form.’


(KEMD) ให้คำแปล “Track”

เมื่อเป็น นาม ว่า “รอยเท้า” = ‘They followed the lion’s track.’

เมื่อเป็น นาม ว่า “ถนน” = ‘A mountain track

เมื่อเป็น นาม ว่า “ลู่” = ‘A running track

เมื่อเป็น นาม ว่า “รางรถไฟ”

เมื่อเป็น กริยา ว่า “ตามรอย” = ‘They tracked the wolf to its lair.’


TRACT นาม

(CALD) ว่า นาม “Tract” คือ แผ่นดินผืนใหญ่ หรือ พื้นที่จำนวนที่วัดไว้

‘The house is surrounded by vast tracts of woodland.’

‘A new hospital will be built on the 60-acre tract.’

ว่า นาม “Tract” คือ ระบบในร่างกาย (body system) เช่น

ท่อและอวัยวะต่างๆในร่างกายที่เชื่อมต่อกันและมีหน้าที่ทำงานเฉพาะอย่าง

‘The digestive/urinary tract.’

ว่า นาม “Tract” คือ ใบปลิวหรือข้อความเขียน สั้นๆ เกี่ยวกับการเมืองหรือศาสนา

มุ่งหมายให้มีอิทธิพลต่อความเห็นของคนทั่วไป

‘She produced a feminist tract, “Comments on Birth Control”.’


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)