เทคนิคการสอนอ่านจับใจความ

          1.        เนื้อเรื่องย่อ

ดิฉันเป็นครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ปัญหาที่พบคือนักเรียนอ่านเรื่องราวแล้วไม่สามารถเขียนหรือสรุปใจความที่อ่านได้  สาเหตุนี้อาจจะเกิดจากหลาย ๆอย่างประกอบกัน  ดิฉันได้สัมภาษณ์นักเรียนหลายคน เสียงตอบส่วนมากจะบอกว่า หนังสือเรียนเป็นหนังสือที่ไม่น่าอ่าน อ่านแล้วไม่สนุก ไม่เข้าใจ การอ่านหนังสือเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่าย อาจเป็นเพราะสาเหตุเหล่านี้จึงทำให้นักเรียน เรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่รู้เรื่องเพราะเมื่อเรียนเลขโจทย์ปัญหาก็จะตีโจทย์ไม่ได้ เรียนสังคมฯวิทยาศาสตร์หรือวิชาอื่น ๆก็ไม่สามารถคิดวิเคราะห์เป็น จากประสบการณ์ที่ผ่านมาและสังเกตจากลูก ๆตอนเป็นเด็ก เขาชอบอ่านหนังสือนิทานหนังสือการ์ตูน แล้วมักจะมีสำนวนคำพูด และแนวความคิดใหม่ ๆ ดิฉันจึงได้นำประเด็นนี้มาใช้กับนักเรียน

2.        บันทึกขุมความรู้ (Knowledge  Asset) หรือความรู้ที่ได้จากเรื่องเล่า ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ งานสำเร็จ

1.        ครูหานิทานเรื่องสั้น ๆ เล่าให้นักเรียนฟังก่อนที่จะเริ่มเรียน แล้วให้ช่วยกันสรุป

2.        รับอาสาสมัครหานิทานมาเล่าให้เพื่อนฟัง แล้วช่วยกันสรุป

3.        แบ่งกลุ่มให้แต่ละกลุ่มหานิทานหรือข่าวจากหนังสือพิมพ์ ข่าวในชุมชนแต่ละวันมาเล่าให้เพื่อนในห้องฟัง แต่ละกลุ่มสรุป บันทึกลงในสมุด

4.        ให้นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพ

5.        นักเรียนเขียนเรื่องจากประสบการณ์

6.        นักเรียนแต่งนิทานเรื่องสั้น ๆ

3.        แก่นความรู้ (Core  Competencies)

      นักเรียนเริ่มสนใจอ่านหนังสือ สามารถเล่าสรุปเรื่องและเขียนหนังสือได้ถูกต้องมากขึ้น