โครงงานส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษเรื่อง <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">"Slogan of product" เป็นโครงงานที่เป็นประโยชน์มากสำหรับนักเรียนโดยนักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษจาก Slogan ของสินค้าต่างๆ เเล้วบันทึกพร้อมหาความหมายเช่น   NOKIA "Connecting people"  HONDA "Power of dream"</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ทดสอบ</p>