สร้างพลเมืองรุ่นใหม่

พลเมืองรุ่นใหม่คือพลเมืองที่มีสำนึกรักบ้านเกิด รักตัวเอง รักเพื่อนบ้าน รักเพื่อนมนุษย์ มีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตที่ดีในสังคมยุคใหม่ ที่เรียกว่าทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เน้นเรียนรู้จากการปฏิบัติ ตามด้วยการไตร่ตรองสะท้อนคิด และทักษะริเริ่มสร้างสรรค์

สร้างพลเมืองรุ่นใหม่

โครงการ Active Citizen (พัฒนาองค์กรระดับจังหวัดเพื่อสร้างพลเมือง เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่) ที่สนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ร่วมกับ สสส. ดำเนินการโดยองค์กรภาคประชาชนใน ๔ จังหวัด คือสงขลา, สมุทรสงคราม, น่าน, และศรีสะเกษ แต่มีพื้นที่ดำเนินการใน ๑๓ จังหวัด จัดการประชุม คณะกรรมการกำกับทิศทางของโครงการเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

พูดง่ายๆ ได้ว่า เป็นโครงการพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่น ให้โตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ที่ดำเนินการโดยเอ็นจีโอในท้องถิ่น

เอ็นจีโอหลักคือสงขลาฟอรั่ม ทำโครงการนี้มา ๔ ปี ได้ค้นพบวิธีการดำเนินการที่ได้ผลดีมาก จึงมีการสนับสนุนให้ขยายผลไปยังอีก ๓ จังหวัด อ่านรายละเอียดได้ในรายงาน สงขลาส่องแสง ๒

วิธีดำเนินการของโครงการ เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ รวมตัวกันจัดทีมทำกิจกรรม เพื่อทำประโยชน์แก่ชุมชน เพื่อการเรียนรู้ของตน ข้อค้นพบคือ ทักษะความสามารถของพี่เลี้ยง มีความสำคัญมาก ต่อความสำเร็จของโครงการ ผมได้ให้คำแนะนำให้ทำวิจัยคู่ขนาน เก็บข้อมูล เรื่องปัญหาทางสังคมของวัยรุ่น เปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ดำเนินการ กับพื้นที่ใกล้เคียง

ชมวีดิทัศน์ เรื่องราวของโครงการ active citizen ที่นี่

อ่านผลงานของทีมสมุทรสงคราม ที่ พลังพลเมืองเยาวชนภาคตะวันตก

อ่านผลงานของทีมศรีสะเกษที่ เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ

พลเมืองรุ่นใหม่คือพลเมืองที่มีสำนึกรักบ้านเกิด รักตัวเอง รักเพื่อนบ้าน รักเพื่อนมนุษย์ มีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตที่ดีในสังคมยุคใหม่ ที่เรียกว่าทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เน้นเรียนรู้จากการปฏิบัติ ตามด้วยการไตร่ตรองสะท้อนคิด และทักษะริเริ่มสร้างสรรค์

ผมแนะนำให้หาทางเชื่อมโยงสู่โรงเรียน ให้เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ จากเรียนโดยฟังครูสอน มาเป็นเรียนจากการปฏิบัติเพื่อทำประโยชน์แก่ชุมชนด้วย ตนเองได้เรียนรู้ด้วย และครูทำหน้าที่โค้ช ซึ่งโดยหลักการคือ เปลี่ยนจาก passive learning ไปเป็น activity-based learning

วิจารณ์ พานิช

๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)