สายฝนโปรยปรายลงมากับวันศุกร์ที่สุข (10 มิถุนายน 2559)

กมล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 19 ...

วันที่สายฝนโปรยปรายลงมากับวันศุกร์ที่สุข...

เนื่องจากวันนี้ฝนตกทำให้การดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธงของโรงเรียนสันป่าสักวิทยา เปลี่ยนให้จัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าชั้นเรียนของแต่ละห้อง แต่การดำเนินกิจกรรมต่างๆก็ดำเนินตามปกติเพียงแค่เปลี่ยนสถานที่การเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธงและวันนี้ทางโรงเรียนก็มีการจัดค่ายฝึกทักษะภาษาและการคิด ในวันที่ 2 ก็มีนักเรียนจากทั้ง 6 โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพแม่แตง3 และวันนี้การดำเนินกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายก็ดำเนินเหมือนเช่นเดิมอย่างทุกวัน และวันนี้เป็นวันศุกร์ ซึ่งก็เป็นประจำที่ข้าพเจ้าต้องไปบันทึกสถิติการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนสันป่าสักวิทยา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1 –ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่หลังจากเลิกทำกิจกรรมหน้าเสาธงและเดินไปสำรวจนักเรียนแต่ละห้องเพื่อบันทึกจำนวนนักเรียนที่มาเรียนในวันนี้ และผลสรุปการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนสันป่าสักวิทยาทั้งหมด 554 คน คิดเป็นร้อยละ 95.1 และในส่วนการเรียนการสอน วันนี้มีสอน 2 วิชา คือ วิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1 ทั้ง 2 ห้อง เนื้อหาที่สอนเกี่ยวกับเรื่อง ปฏิทินของฉัน โดยการทำกิจกรรมการเรียนการสอนในวันนี้ได้ให้นักเรียนฝึกทำปฏิทินเป็นของตนเอง นักเรียนทั้ง 2 ห้องให้ความร่วมมือและมีความตั้งใจในการทำงานเป็นที่น่าพึงพอใจ ผลงานของนักเรียนจากการสังเกตการณ์ขณะเดินตรวจก็พบว่าทำออกมาอย่างสร้างสรรค์ มีการตกแต่งระบายสี เพิ่มสีสันให้กับผลงาน และวิชาสังคมศึกษาห้อง ป.1/2 เรียนรู้เรื่อง หน้าที่ของชาวพุทธที่ดี วันนี้ได้ยกตัวอย่างชาวพุทธที่เป็นแบบอย่างที่ดี คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญและตั้งใจตอบคำถามซึ่งเป็นที่น่าพึงพอใจ ที่นักเรียนส่วนใหญ่มีความตั้งใจในการเรียนวิชาสังคมศึกษา

บรรยากาศการเรียนวิชาสังคมศึกษาชั้น ป.1/2 ขณะดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ชุมนุมศิลปะ

ชั่วโมงชุมนุมศิลปะ เป็นกิจกรรมการรวมกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) ซึ่งวันนี้กิจกรรมการเรียนชุมนุมศิลปะ ก็ดำเนินอย่างเช่นครั้งที่ผ่านมา นักเรียนจะมารวมกันที่จุดรวมพลในโรงอาหาร ซึ่งจะเป็นสถานที่เรียนของชุมนุมศิลปะ โดยวันนี้การทำกิจกรรมก็คือการระบายสีรูปภาพตัวการ์ตูน จุดประสงค์หลักของกิจกรรมนี้คือ การทำงานศิลปะโดยใช้ความงามและความประณีตของผลงาน ซึ่งนักเรียนในชุมนุมส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนชาย การทำผลงานออกมาส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับที่พึงพอใจ และสิ่งที่ทำให้เห็นของสมาชิกชุมนุมศิลปะ คือ การทำงานโดยยึดหลักของการช่วยเหลือกันของพี่และน้อง

ความตั้งใจของผมครับ ไม่เคยทำให้ครูผิดหวังเลยนะเด็กชายเล่ายี่ปา

ผลงานของผมหน้าตาออกมาเหมือนผมเลยครับครูยี่

ภารกิจวันนี้ที่ห้องสมุด...ปั๊มและเซ็นชื่อในสมุดประจำตัวเข้าห้องสมุดให้เด็กๆ

ข้อคิดที่ได้จากการเรียนรู้งานที่สอนและการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย...

  • การควบคุมชั้นเรียนที่ดี ต้องเดินทั่วห้องเรียน สาตาต้องมองไปทั่วห้องเรียน
  • การทำงานพิเศษนอกจากการจัดกิจกรรมการสอน ยังทำให้เราเป็นงาน

งานที่ทำทุกงาน จะสอนให้เราเป็นงาน

10 มิ.ย. 59


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกมลวรรณ ไทยเก่ง (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)