เรือนจำเอกชน ประเด็นจากรายงานวิจัย ปี ๒๐๑๓

เรือนจำเอกชน ควรคำนึงถึงข้อตกลงในการประหยัดงบประมาณของรัฐ ลดความแออัด และ เพิ่มประสิทธิภาพสิ่งอำนวยความสะดวก ตามสัญญาจัดตั้งเรือนจำเอกชน มากกว่ากำไรของบริษัท..............................

เรือนจำเอกชน ประเด็นจากรายงานวิจัย ปี ๒๐๑๓ ข้อมูล โดยสังเขป จาก รายงานวิจัย เรื่อง แนวโน้มการเจริญเติบโตของเรือนจำเอกชนในต่างประเทศ (International Growth Trends in Prison Privatization) ของ โคดี้ เมสัน (Cody Mason) สิงหาคม ๒๐๑๓ เป็นการศึกษาผลการดำเนินงานเรือนจำเอกชน ในประเทศต่างๆ บางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สกอตแลนด์ อังกฤษ และ เวลส์ นิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้ เยอรมัน ฝรั่งเศส บราซิล ญี่ปุ่น ชิลี เปรู กรีซ และ แคนาดา ดังนี้

ผลการศึกษา พบว่า การดำเนินงานเรือนจำเอกชน ขอบเขต และ รูปแบบ ของเรือนจำเอกชนในประเทศต่างๆ อาจมีการดำเนินงานที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ภายใต้แนวความคิดความเชื่อที่ว่า เรือนจำเอกชน จะสามารถช่วยในการประหยัดงบประมาณของรัฐซึ่งมาจากภาษีอากรของประชาชน ช่วยลดความแออัดของนักโทษในเรือนจำ และ เพิ่มประสิทธิภาพสิ่งอำนวยความสะดวก ในขณะที่การดำเนินงานของเรือนจำเอกชน ยังคงอยู่ภายใต้แนวคิดของการแสวงหากำไร การลดค่าใช้จ่ายโดยการลดจำนวนเจ้าพนักงานเรือนจำเอกชน บริการที่มีคุณภาพต่ำกว่า ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากว่าการดำเนินงานของเรือนจำรัฐ แต่กลับมีแรงจูงใจด้านกำไร การเพิ่มประชากรนักโทษ และ เพิ่มจำนวนเรือนจำเอกชน

ดังนั้น เรือนจำเอกชน ควรคำนึงถึงการประหยัดงบประมาณของรัฐ ลดความแออัดของนักโทษในเรือนจำ และ เพิ่มประสิทธิภาพสิ่งอำนวยความสะดวก ตามสัญญาจัดตั้งเรือนจำเอกชน และ ทางฝ่ายนิติบัญญัติของแต่ละประเทศเอง จะต้องมีการปฏิรูประบบยุติธรรมทางอาญา ผ่านการพิจารณากฎหมาย และ การใช้ทางเลือกในการจำคุก และ มีความจำเป็นในการติดตาม และ ประเมินผลการแปรรูปคุกแบบเต็มรูปแบบ โดยอาศัยประสบการณ์การดำเนินของเรือนจำเอกชนในประอื่นๆ เพราะโลกในยุคโลกาภิวัตน์ จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินงานเรือนจำเอกชน จากประชาคมระหว่างประเทศ และ ผู้กำหนดนโยบาย (รัฐบาล) และ ประชาชน มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อารปฏิรูประบบเรือนจำเอกชน และ เพื่อให้เรือนจำเอกชนได้คำนึงถึงการประหยัดงบประมาณของรัฐ ลดความแออัด และ เพิ่มประสิทธิภาพสิ่งอำนวยความสะดวก ตามสัญญาจัดตั้งเรือนจำเอกชน มากกว่ากำไรของบริษัท


........................


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙


อ้างอิง

ข้อมูลเนื้อหาจากเว็บไซต์ http://sentencingproject.org/wp-content/uploads/20... International-Growth-Trends-in-Prison-Privatization.pdf ข้อมูลภาพจากเว็บไซต์ http://legalbroadcastnetwork.com/the-lbn-blog/2015... และ เว็บไซต์ http://rollingout.com/ 2013/09/26/what-private-prisons-suing-states-for-millions-if-they-dont-stay-full/บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรม เครือข่าย บริษัท เรือนจำเอกชนความเห็น (3)

ขอบคุณอาจารย์ ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ มากน่ะครับ ที่ท่านได้กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมา ขอบคุณมากน่ะครับอาจารย์

ขอบคุณอาจารย์ต้น มากน่ะครับ ที่ได้กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมา

ขอบคุณอาจารย์ Dr.Pojana Yeamnaiyana มากน่ะครับ ที่ท่านได้กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมา ขอบคุณมากน่ะครับอาจารย์