ชีวิตที่พอเพียง ๒๖๗๓. นวัตกรรม PMAC ใน PMAC 2017


การประชุม PMAC 2016 มีนวัตกรรมคือ มีการจัดพิมพ์วารสารฉบับพิเศษ ดัง บันทึกนี้ ปีหน้า PMAC 2017 : Addressing the Health of Vulnerable Populationa for an Inclusive Sociey จะมีการจัดพิมพ์วารสารฉบับพิเศษร่วมกับ WHO Bulletin ภายใต้ชื่อ Special Series on Special development Goals and Inclusive Society : Addressing the Health of Vulnerable Populations ดังนั้น การมีการจัดพิมพ์วารสารฉบับพิเศษ ในวงการวิชาการนานาชาติ น่าจะกลายเป็นลักษณะปกติของ PMAC

ใน PMAC 2017 จะมีนวัตกรรม ๒ เรื่อง คือ (๑) การจัดพิมพ์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ฉบับพิเศษ และ (๒) การมีคณะอนุกรรมการสารัตถะ ของฝ่ายไทย เพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการไทยรุ่นใหม่ ขึ้นมารับช่วงภารกิจ การจัดประชุม PMAC แทนแกนนำชุดเก่าที่นับวันจะสูงอายุขึ้นและร่วงโรยไป

การประชุมคณะอนุกรรมการสารัตถะ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ นำไปสู่การตั้ง Subtheme Coordinator ฝ่ายไทย จากสมาชิกของคณะอนุกรรมการสารัตถะ และคนนอกที่เหมาะสม ที่จะต้องไปเจรจากับ coordinator co-organizer จากองค์การระหว่างประเทศ เพื่อทำให้การประชุม PMAC มีคุณภาพสูง แล้วไปตกลงกันในการประชุมที่ Montreux ในวันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

นี่คือการเรียนรู้ จากการปฏิบัติงานจริง


วิจารณ์ พานิช

๒๒ เมษายน ๒๕๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)