สัญชาติญาณ หายไปไหน

ขันธ์ห้าระบุว่าชีวิตมีห้า...รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

พอมาปฏิจจสมุปบาท ไม่มีสัญญาในวงจร ๑๒ ห่วง

พอมาอานาปานสติ ก็มีแต่ รูป เวทนา จิต ธรรม (ไม่มีสัญญา)

ความจำ สัญญา...เราว่าสำคัญที่สุด โดยเฉพาะความจำกำเนิดที่เราเรียกกันว่า สัญชาติญาณ

ตัดชาติออก ก็คือ สัญญาณ นั่นเอง สำคัญที่สุด ..หายไปไหน อริยะท่านใดรู้ช่วยตอบด้วย

---------------คนถางธรรม (พค. ๕๙)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)