เรื่องเล่าของบรรณารักษ์คณะเภสัชศาสตร์ เรื่องดีๆ ที่ให้กำลังใจคนทำงานห้องสมุดคณะหลายๆ คน 

ความภูมิใจเล็ก ในมุมหนึ่งของงานบริการ    เป็นที่ทราบกันดีว่า การทำงานมักเกิดขึ้นพร้อมกับปัญหา และปัญหาทุกอย่างย่อมมีทางแก้ไข แต่จะแก้ไขได้ 100% หรือไม่นั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง การทำงานห้องสมุดค่อนข้างจะมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะ งานทุกๆ งานต้องอาศัยความชำนาญ ความละเอียด รอบคอบ และมีความถูกต้อง แม่นยำ ดังนั้นปัญหาจึงมีค่อนข้างมาก จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทำให้ทราบถึงคำพูดที่ว่า ชีวิตคือการเรียนรู้  ซึ่งการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองทำให้เราเกิดความเข้าใจในแต่ละงานได้มากขึ้น ทำให้เราทราบถึงสาเหตุของปัญหาในแต่ละงาน และจะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขในแต่ละงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม งานหนึ่งที่ข้าพเจ้าจะนำมาเล่าสู่กันฟัง คือ การเสนอรายชื่อหนังสือใหม่ เพราะงานนี้ลองผิดลองถูกมาหลายครั้งพอสมควร เริ่มแรกเริ่มดำเนินการโดยแสดงนิทรรศการหนังสือใหม่ โดยการวางหนังสือใหม่บนชั้นวางหนังสือ ดำเนินการได้สักระยะก็ได้รับคำแนะนำจากผู้ใช้บริการว่าหนังสือ ถ้านำหนังสือใหม่ไว้บนชั้นก็จะไม่สามารถยืมหนังสือนั้นได้จนกว่าจะหมดระยะเวลาแสดงนิทรรศการ ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้ใช้ทรัพยากรดังกล่าวตามความต้องการ ก็พยายามคิดหาแนวทางแก้ไข

การปรับปรุงครั้งที่ 1 เปลี่ยนจากแนะนำหนังสือใหม่ขึ้นชั้นวางหนังสือ มาเป็นทำรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือใหม่แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ไปยังภาควิชาต่างๆในคณะ โดยที่หนังสือใหม่เรานำขึ้นชั้นวางหนังสือให้บริการเลย  แต่ก็ยังคงเป็นปัญหาเพราะผู้ใช้บริการที่เป็นนิสิตยังไม่ทราบ

การปรับปรุงครั้งที่ 2 ทำ web site ห้องอ่านหนังสือ ถ่ายรูปหนังสือใหม่พร้อมกับพิมพ์รายละเอียดทางบรรณานุกรมรายชื่อหนังสือใหม่ และสแกนหน้าสารบัญหนังสือลงใน web site วิธีนี้ทำให้ผู้ใช้ได้เห็นเล่มจริงของหนังสือ และได้เห็นรายละเอียดในหนังสือแต่ละเล่ม แต่ก็ยังคงไม่ได้ผลเท่าที่ควร เพราะหน้า web site ห้องอ่านหนังสือไม่ได้อยู่หน้าหลักผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จึงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้จึงคิดปรับปรุงใหม่

การปรับปรุงครั้งที่ 3 ถ่ายรูปหนังสือใหม่พร้อมกับพิมพ์ รายละเอียดทางบรรณานุกรมรายชื่อหนังสือใหม่ จัดแสดงนิทรรศการ ที่บอร์ดด้านหน้าห้องสมุด และทำรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือใหม่พร้อมกับรูปถ่ายปกจริงของหนังสือแต่ละเล่ม  แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ไปยังภาควิชาต่างๆในคณะ ซึ่งวิธีนี้ค่อนข้างได้ผลตอบรับกลับมาค่อนข้างดี เพราะผู้ใช้สามารถจำชื่อ และรูปร่างลักษณะของหนังสือเล่มที่เขาต้องการมาสอบถามเราได้

นำมาซึ่งความภูมิใจเล็กๆ ของเราได้ และความภูมิใจนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เราสามารถสร้างสรรค์งานใหม่ต่อไป เพื่องานห้องสมุดของเรา

            บุศรา  โมลา ...บรรณารักษ์ห้องอ่านหนังสือคณะเภสัชศาสตร์