การเขียนโครงร่างงานวิจัยแนวการพัฒนาสื่อ

นางภัทรินทร์
การพัฒนาสื่อบทเรียนCDวิชาเคมีว40225เรื่องpHของสารละลาย
  การเขียนโครงร่างการวิจัยแนวการพัฒนาสื่อ   1.      ชื่อปัญหาการวิจัย   การพัฒนาสื่อบทเรียน CD รายวิชาเคมี เรื่อง pH ของสารละลาย        สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 2.      ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา           พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ . . 2542 มาตรา 22 กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ฉะนั้น ครูผู้สอน และผู้จัดการศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ชี้นำ ผู้ถ่ายทอดความรู้ ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้สร้างสรรค์ความรู้ของตนเอง           การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษามุ่งส่งเสริมให้เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งมีความยืดหยุ่นสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ และเรียนรู้ได้จากสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภทรวมทั้งจากเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ชุมชนและแหล่งอื่น เน้นสื่อที่ผู้เรียนและผู้สอนใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียน ผู้สอนสามารถจัดทำ และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ขึ้นเอง หรือนำสื่อต่าง ที่มีอยู่รอบตัว และในระบบสารสนเทศมาใช้ในการเรียนรู้ โดยใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้สื่อ และแหล่งความรู้           ลักษณะของสื่อการเรียนรู้ที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ควรมีความหลากหลายทั้งสื่อ ธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และสื่ออื่น ซึ่งช่วงส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่าน่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อให้การใช้สื่อการเรียนรู้เป็นไปตามแนวการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง สถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานควรดำเนินการจัดทำและจัดหาสิ่งที่มีในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรู้ สำหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน และสำหรับเสริมความรู้ของผู้สอน ศึกษาวิธีการเลือก และการใช้สื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมหลากหลาย และสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนศึกษาวิธีการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพมาตรฐานสื่อการเรียนรู้ที่ใช้อยู่นั้นอย่างสม่ำเสมอ จัดหาหรือจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา และชุมชน เพื่อการศึกษาค้นคว้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ จัดให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาท้องถิ่น ชุมชน และ สังคมอื่น จัดให้มีการกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับสื่อ และการใช้สื่อการเรียนรู้เป็นระยะ           ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้สนใจทำการพัฒนาสื่อบทเรียน CD รายวิชาเคมี เรื่อง pH ของสารละลายสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 3 ขึ้นมาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง pH ของสารละลายของผู้เรียนให้สูงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียน ในรูปแบบอื่น ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 3.      วัตถุประสงค์การวิจัย 3.1    เพื่อพัฒนาสื่อบทเรียน CD รายวิชาเคมี เรื่อง pH ของสารละลาย โดยใช้        บทเรียน CD ให้มีประสิทธิภาพ 80/80           3.2  เพื่อศึกษาผลการใช้สื่อบทเรียน CD รายวิชาเคมี เรื่อง pH ของสารละลาย                   ให้สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเกินร้อยละ 80 3.2    เพื่อประเมินผลการใช้สื่อบทเรียน CD รายวิชาเคมี เรื่อง pH ของสาร        ละลาย 4.      ขอบเขตการวิจัย คือ 4.1    กลุ่มเป้าหมาย 1. คือนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอู่ทอง ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี    จำนวน 10 คน 4.2  กลุ่มเป้าหมาย 2. คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอู่ทอง ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 30 คน           4.3  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือ การคำนวณหาค่า pH ของสารละลายและความสัมพันธ์ระหว่าง   pH [H3O+] และ [OH-] ของสารละลาย            4.3  ผู้วิจัยใช้เวลาในการพัฒนาสื่อบทเรียน CD รายวิชาเคมี เรื่อง pH ของ                       สารละลาย ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2549 30 กันยายน 2549 5.      คำนิยามศัพท์           การพัฒนาสื่อการเรียน หมายถึง คุณภาพของ บทเรียน CD ซึ่งวัดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจาก บทเรียน CD ตามเกณฑ์ 80/80           บทเรียน CD หมายถึง บทเรียนรายวิชาเคมี เรื่อง pH ของสารละลาย โดยใช้โปรแกรม E-Book ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549           pH ของสารละลาย   หมายถึง   การคำนวณหาค่า pH ของสารละลายและความสัมพันธ์ระหว่าง pH [H3O+] และ [OH- ] ของสารละลาย 6.      วิธีดำเนินการวิจัย           6.1  ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง                    ประชากร คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6                    กลุ่มเป้าหมาย 1. คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอู่ทอง ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 10 คน เพื่อการทดลองใช้ครั้งที่ 1                    กลุ่มเป้าหมาย 2. คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอู่ทอง ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 30 คน เพื่อการใช้บทเรียน CD           6.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย                    1.  บทเรียน CD รายวิชาเคมี เรื่อง pH ของสารละลาย                    2.  แบบทดสอบ รายวิชาเคมี เรื่อง pH ของสารละลาย 3.     แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อบทเรียน CD รายวิชาเคมี เรื่อง pH         ของสารละลาย           6.3  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล                     ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้แบบทดสอบ และแบบประเมิน ความพึงพอใจ เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอู่ทอง ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 30 คน           6.4  สถิติที่ใช้และวิธีการวิเคราะห์                    1  E1 / E2  การหาประสิทธิภาพของสื่อ                    2.  การหาค่าร้อยละ 3.     ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย 7.      เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 7.1    เอกสารที่เกี่ยวข้อง ·        การพัฒนาสื่อบทเรียน CD ·        pH ของสารละลาย 7.2    งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ·        การสร้างบทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องเทศกาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย เฉลิมศรี ผ่องใส และคณะ , 2548 8.      กรอบแนวความคิดการวิจัย           ขั้นที่ 1 สร้างและหาประสิทธิภาพ                    -  ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                    -  ยกร่าง บทเรียน CD                    -  ผ่านผู้เชี่ยวชาญ                    -  ทดลองใช้ ครั้งที่ 1, 2, 3                    -  หาประสิทธิภาพ E1 / E2            ขั้นที่ 2 นำไปใช้                    -  กลุ่มเป้าหมาย 1, 2                    -  ทำหารทดสอบผล และประเมินผลให้ผ่านเกณฑ์ 80/%           ขั้นที่ 3 ประเมินผล โดยใช้แบบสอบถาม   9.      ชื่อผู้เสนอโครงการวิจัย           นางภัทรินทร์     จันทร์สุขโข ตำแหน่ง ครู โรงเรียนอู่ทอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงร่างงานวิจัยพัฒนาสื่อรายวิชาเคมี

คำสำคัญ (Tags)#วิจัยสื่อ

หมายเลขบันทึก: 60670, เขียน: 17 Nov 2006 @ 16:16 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 10:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

ยอดเยี่ยมครับผม ขอบคุณครับ

ความรู้เนื้อๆเลย

เขียนเมื่อ 
CD สื่อชุดนี้ขอเผยแพร่ให้เพื่อนครูโรงเรียนอื่นบ้างนะคะครูภัทร
ปังคุง
IP: xxx.123.49.120
เขียนเมื่อ 
ขอให้อาจารย์ development จ๊กหน่อยนะคะ เพราะเหมือนกับต้นฉบับในหนังสือของ อ.มนต์สิช เลยค่ะ  ด้วยรักและห่วงใยจาก คนสุพรรณด้วยกันเน้อ
เจมส์
IP: xxx.123.49.120
เขียนเมื่อ 
เป็นห่วง อ.ลำดวนจังค่ะ ถ้าต้องการเอกสารชุดนี้ลอกเขามาทั้งดุ้น ไม่มีอ้างอิงที่มา ระวังเจ้าของทวงลิขสิทธิ์ คุกนะคะ