สัญญาณนกหวีด   สำหรับการฝึกประจำวันหรือในโอกาสที่ผู้บังคับบัญชาอยู่ห่างไกลลูกเสือ  ใช้สัญญาณประเภทอื่นไม่สะดวกก็ใช้สัญญาณนกหวีดแทนคือ
 
1.   หวีดยาว  1  ครั้ง   ( ----------- )  ถ้าเคลื่อนที่ให้หยุด  ถ้าหยุดอยู่เตือน,  เตรียมตัวหรือคอยฟังคำสั่ง 
 
2.  หวีดยาว 2  ครั้ง ( -----------  ----------- ) เดินต่อไป,เคลื่อนที่ต่อไป,  ทำงานต่อไป 
3.   หวีดสั้น  1  ครั้ง, หวีดยาว 1 ครั้ง สลับกันไป ( -----------  ----  -----------  ----  )  เกิดเหตุ 
4.  หวีดสั้น 3 ครั้งหวีดยาว 1 ครั้ง ติดต่อกันไป( ----  ----  ---- --------- , ----  ----  ---- --------- )เรียกนายหมู่มารับคำสั่ง 
5.  หวีดสั้นติดกันหลายๆ  ครั้ง  ( ----   ----   ----   ----   ----   ----   ---- )  ประชุม, รวม
    
หมายเหตุ  เมื่อจะใช้สัญญาณ  (2)  (3)  (4)  หรือ  (5)  ให้ใช้สัญญาณ  (1)  ก่อนทุกครั้ง