การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการอาชีพของนักเรียนชั้น ปวช.3/2 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(พาณิชยกรรม)  โรงเรียนอู่ทอง  ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2549  นักเรียนจัดกลุ่มสนใจได้ทั้งหมด  7  กลุ่ม  ซึ่งมีความสนใจในการจัดทำโครงการอาชีพ 7 ประเภท คือ  โครงการเทียนหอม  โครงการงานประดิษฐ์  โครงการโหลแก้วหรรษา  โครงการกระดาษป๊อบอัพ  โครงการเทียนเจล          ขอนำเสนอในช่วงแรกกับงานประดิษฐ์  ซึ่งมีกลุ่มนักเรียนสนใจอยู่ 3 กลุ่ม  โดยนักเรียนขอความอนุเคราะห์วิทยากรท้องถิ่นในการศึกษาข้อมูลความรู้  รวมทั้งการฝึกประดิษฐ์ชิ้นงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากร้านสุพรรณงา สถานที่ตั้งอยู่อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  นักเรียนจะได้รับความรู้ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2548 นี้ แนวการจัดการเรียนรู้โครงการอาชีพนี้เน้นการฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การทำงานเป็นระบบ  เริ่มตั้งแต่การวางแผนระบบการทำงาน  การปฏิบัติงานตามแผน  การตรวจสอบและประเมินผล  การรายงาน และจัดทำแฟ้มผลงานในแต่ละโครงการ พร้อมนำเสนอผลงานกลุ่ม  ส่วนขั้นตอนและรายละเอียดของการดำเนินการจะนำเสนอให้ได้รับทราบกันในครั้งต่อไป  และนักเรียนกลุ่มสนใจอื่นๆ  ก็กำลังศึกษาและฝึกทักษะเบื้องต้นของการจัดทำผลงานในแต่ละโครงการจากกิจกรรมในโครงการวิชาชีพนี้  นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงและสามารถประกอบอาชีพอิสระได้