Knowledge Management

          

        KM (Knowledge Management) การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้  ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจาย อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมารถพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคน  ในองค์กรเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  KM จึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้ คนที่ต้องการใช้ความรู้ในเวลาที่ต้องการให้บรรลุตามเป้าหมายในการทำงานได้เป็นอย่างดี ความรู้มี 2 ประเภท
      
1.ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน(Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย  (ความรู้แบบนามธรรม) 
     
2.ความรู้ที่ชัดแจ้ง(Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่นการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร กฎ ระเบียบ ตลอดจนสื่อต่างๆ (ความรู้แบบรูปธรรม) กระบวนการจัดการความรู้( Knowledge Management Process )  มี  7  ขั้นตอน
      
1).การบ่งชี้ความรู้  ต้องมีความรู้เรื่องอะไรและมีความรู้เรื่องดังกล่าวหรือยัง                                                 
      
2).การสร้างและแสวงหาความรู้  -  ความรู้ที่ใคร อยู่ในรูปแบบใดจะเอามารวมกันได้อย่างไร                          
     
3).การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  - แบ่งประเภทหัวข้อความรู้ได้อย่างไร                                     
     
4).การประมวลและกลั่นกรองความรู้ -  ทำให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์ได้อย่างไร                                
     
5).การเข้าถึงความรู้  - เรานำความรู้นั้นมาใช้งานได้อย่างไร
     
6).การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  -จะมีการแบ่งปันความรู้กันได้อย่างไร
     
7).การเรียนรู้    ความรู้นั้นเกิดประโยชน์หรือทำให้องค์กรดีขึ้นหรือไม่

      ประโยชน์ของ
KM
      
1.สร้างนวัตกรรมในการส่งเสริม และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
      
2.เพิ่มคุณภาพการบริการลูกค้าโดยลดเวลาการตอบกลับ
      
3.ลดอัตราการลาออกของพนักงานให้ความรู้และค่าตอบแทนและรางวัลที่เหมาะสม
      
4.ลดเวลาการบริการและค่าใช้จ่าย 5.ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตให้กับทุกภาคส่วนขององค์กร

บทความดังกล่าว  ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันที่ 17 พย.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM

คำสำคัญ (Tags)#knowledge#management

หมายเลขบันทึก: 60621, เขียน: 17 Nov 2006 @ 14:43 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)