การจัดการเรียนรู้เรื่องอนุภาคมูลฐานของอะตอม  สิ่งที่เป็นปัญหาคือ  ผู้เรียนร้อยละ 30  ไม่เข้าใจการเขียนและการแปลความหมายของ "สัญลักษณ์นิวเคลียร์" ผู้สอนได้สอนเสริมความรู้  แต่แก้ไขปัญหาได้ไม่ถึงร้อยละ 10  จึงพยายามหาเทคนิควิธีสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนนำไปศึกษานอกเวลา  ผู้สอนได้สร้างหนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องอนุภาคมูลฐานของอะตอม  หลังจากให้ผู้เรียนนำไปศึกษา  ผลปรากฏว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ  สามารถเขียนและแปลความหมายของสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ได้ทุกคน