บนทางเดินที่วกวนของชีวิต บางคนหลุดวงโครจรจนหายสาบสูญ บางคนหลงมืดบอดอยู่ในวังวน  และมีคนจำนวนน้อยนิดที่พบเส้นทาง  ทางสายกลาง ทางเดินที่มีความเป็นปกติแห่งชีวิต

                        การพัฒนาตน  พัฒนาจิต จนเกิดปัญญาแห่งการหยั่งรู้ มีมาแต่โบรานส่งต่อกันมาเป็นทอดๆ รุ่นแล้วรุ่นเล่า จากคนสู่คน จากใจสู่ใจ ตำราและตำรา จริงบ้างปลอมปนบ้าง สัทธรรมปฏิรูปบ้าง มายาคติบ้าง เราจะเรียนรู้สิ่งใด ยึดสิ่งใด ปฏิบัติสิ่งใด ก่อเกิดสิ่งใด

                        การค้นพบซึ่งมโณคติแห่งตนที่ก่อเกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เรียนรู้แบบใจสู่ใจ เรียนรู้นอกตำรา  นอกคัมภีร์ ปฏิบัติแล้วตรวจสอบแล้วถูกต้อง เป็นความยิ่งใหญ่ของการเป็นมนุษย์ที่ใจสูง ความมหัศจรรย์มองเห็นได้จากภายนอก  ผู้อยู่ภายในเห็นและมองอย่างปกติ

                        บนทางเดินนี้เธอได้ปฏิบัติเห็นผลได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ น่ายกย่อง  น่าเรียนรู้ ในการบรรลุมโณคติแห่งตน